Branschen förändras – och Odd Molly med den

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 16 februari 2018

1 oktober – 31 december 2017

 • Den totala nettoomsättningen uppgick till 89,6 MSEK (86,5), en ökning med 4 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,6 procent (60,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,1 MSEK (-0,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,2 MSEK (0,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,60 SEK (0,14).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning per aktie lämnas för räkenskapsåret 2017. För räkenskapsåret 2016 lämnades en utdelning om 1,00 SEK per aktie.

1 januari – 31 december 2017

 • Den totala nettoomsättningen uppgick till 432,1 MSEK (423,2), en ökning med 2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,9 procent (55,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,5 MSEK (24,5), påverkat av kostnader för avslut och utköp av agenter samt för organisationsförändring om 4,8 MSEK. Rörelseresultat exklusive dessa kostnader uppgick till 0,3 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,3 MSEK (17,7).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,09 SEK (3,08).

Händelser under och efter kvartalet

 • Den 5 februari offentliggjordes att Anna Attemark informerat styrelsen att hon önskar lämna sin roll som VD för Odd Molly, samt att Jennie Högstedt Björk, idag vice VD och sortimentschef, utsetts till hennes efterträdare. VD-skiftet kommer att ske senast under augusti 2018.

VD kommenterar utvecklingen

Kunden visar vägen – vi ökar förändringstakten

När jag kom till Odd Molly i slutet av 2011 påbörjade vi en förändringsresa, och vårt arbete har accelererat i takt med att omvärlden förändras. Den stora förflyttningen vi gjort har handlat om att gå från ett designdrivet till kundfokuserat bolag, från kläder till livsstil samt att vi ökat kontrollen över den egna retailförsäljningen, där den tidiga satsningen på e-handel varit den klart viktigaste motorn bakom Odd Mollys tillväxt. Under 2017 motsvarade Odd Mollys försäljning via digitala kanaler (inklusive försäljning till digitala återförsäljare) cirka 40 procent av den totala försäljningen – att jämföra med cirka 35 procent året innan och cirka 10 procent för fem år sedan.

För att på bästa sätt tillgodose kunden krävs löpande anpassningar i både erbjudande och organisation och vi har under året accelererat förändringstakten med fokus på områden där vi ser störst förutsättningar för lönsam tillväxt. Trenden i branschens omvandling fortsätter – e-handeln ökar, marknaden blir alltmer readriven och många fysiska återförsäljare har det tufft.

Odd Molly har en på flera sätt bra utgångspunkt; vi är ett varumärkesbolag med ett eget starkt livsstilskoncept som kan erbjudas i alla kanaler och vi har en lönsam egen e-handel med stark tillväxt som fungerar mycket väl för att möta nya köpmönster. Försäljningen i våra egna kanaler (butiker och e-handel) växte sammantaget med 13 procent för helåret. Vi kommer under 2018 stärka kunderbjudande, användartillgänglighet och fokusera ytterligare på den digitala försäljningen.

Tillväxt – men svagare än önskat

Odd Molly visar tillväxt både för helåret och kvartalet, vilket i jämförelse med branschen är relativt starkt. Även om vi nådde all-time-high avseende försäljning kan vi dock konstatera att 2017 blev svagare än vi önskat. Den höga tillväxttakten i våra digitala kanaler är långsiktigt mycket positiv men den kraftiga avmattningen i den traditionella handeln ger utmaningar i det kortare perspektivet som måste hanteras. Rensat för kostnader om 4,8 MSEK till följd av offensiva satsningar främst i det internationella agentnätverket, nådde vi ett svagt positivt rörelseresultat för helåret, medan fjärde kvartalet hade ett negativt resultat. Fjärde kvartalet har utvecklats till en period där andelen försäljning till ordinarie pris blivit allt mindre och inkluderar mid-season sale, Black Friday och mellandagsrea. Black Friday i år slog nya rekord även för oss men detta medförde att den ordinarie julhandelsvolymen istället blev svagare. Sammantaget medförde detta en kraftigt negativ påverkan på bruttovinstmarginalen.

Accelererad omställning

Förändrade köpmönster mellan olika distributionskanaler kräver löpande kostnadsanpassning för Odd Molly. Detta arbete kommer fortsätta. Vi ser över lönsamheten och kostnaderna i hela detaljhandelssegmentet och bevakar utvecklingen inom grossistverksamheten noga. Våra fysiska butiker är viktiga delar i vårt erbjudande, som komplement och katalysator till övriga försäljningskanaler, men de ska klara våra lönsamhetskrav och stärka varumärket.

Den sortimentstrategi vi arbetat fram under året når ut på marknaden på ett mer genomgripande sätt under våren. Strategin medför ett skifte från traditionella kollektioner till mindre, konceptburna släpp, för att möta den ökade efterfrågan på nyhetsvärde. Våra kunder kommer få se fler mindre specialkollektioner med kort ledtid, främst riktade mot webbhandeln.

Avslutningsvis vill jag kommentera att det var med stort vemod jag i början av februari fattade beslutet att gå vidare från Odd Mollys fantastiska team och livsstilskoncept till uppdrag utanför bolaget. Jag är övertygad om att det är rätt tillfälle, efter nästan sju år, att lämna över stafettpinnen till Jennie Högstedt Björk, idag sortimentschef och vice VD.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil