Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 29 april 2014Fler butiker och ny försäljningsorganisation

1 januari – 31 mars 2014                   

·
Nettoomsättningen uppgick till 82,8 MSEK (77,2).

·
Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,8 procent (53,6).

·
Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (1,6).

·
Resultat efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (1,0).

·
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,44 SEK (0,17).

Händelser under kvartalet

·
I mars rapporterade Odd Molly ett ordervärde för höst/vinterkollektionen 2014 om cirka 121 MSEK jämfört med cirka 95 MSEK för motsvarande kollektion 2013.

·
Under kvartalet öppnade tre nya försäljningsställen som drivs via återförsäljare; en Odd Molly-butik i Bromma Blocks, Stockholm och två shop-in-shops på NK i Stockholm och Göteborg.

·
Beslut fattades att stänga bolagets egen butik i Köpenhamn i september.

Händelser efter kvartalets utgång

·
Kontrakt tecknades för en egen Odd Molly-butik i Väla Centrum, Helsingborg.

·
I april öppnade Odd Mollys webb-shop för kunder i USA.

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Årets första kvartal utvecklades enligt förväntan, i linje med ordervärden och en växande andel egen försäljning till konsument. Mot bakgrund av den utvecklingen, och vår intention att fortsätta satsa strategiskt på egna försäljningskanaler, börjar vi från och med denna rapport redovisa försäljningen i två separata segment; grossistförsäljning till externa återförsäljare (grossisthandel) och försäljning till konsument i egna kanaler (detaljhandel).

Den egna försäljningen till konsument ökar
Utvecklingen i våra egna kanaler var fortsatt positiv under kvartalet, inte minst för webb-shopen som växer mycket starkt. Vi når konsumenter i hela Europa och efter påsk lanserade vi också möjligheten att handla via webben i USA.

Under kvartalet öppnade vi en butik i Bromma Blocks och två shop-in-shops på NK i Stockholm och Göteborg, som alla kommer att drivas av etablerade återförsäljare. Efter kvartalets slut tecknade vi avtal för att öppna en egen butik på Väla i Helsingborg senare under våren. Eftersom vi inte ser någon ljusning för vår butik i Köpenhamn har vi fattat beslutet att stänga den i september. Vi kommer fortsätta titta på intressanta möjligheter till egna butiker, shop-in-shops eller samarbeten med större återförsäljare.

Det egna ansvaret för försäljning till återförsäljare ökar
Årets första månader har varit särskilt viktiga och inspirerande då vi själva arbetat med kollektionsinförsäljningen på vår största marknad Sverige för första gången efter övertagandet av försäljningsansvaret från den tidigare agenten. Arbetet har skett i nära samarbete men nu har vi format en försäljningsorganisation som ska stå på egna ben och driva försäljningen för Odd Molly. Jag är mycket nöjd med det jag ser av deras framfart såhär långt.

Ordervärdet för höst och vinter 2014 kommunicerades i mars och visade på en ökning jämfört med motsvarande kollektioner året innan med 27 procent till cirka 121 MSEK. Vi har fått ned snittpriserna och snittordern ökar, vilket är enligt plan. Nu kan vi fokusera ännu mer på att utveckla relationerna till rätt kunder för att öka försäljningstakten framöver. Vi är mycket glada – men ödmjuka – över den positiva utvecklingen. Förklaringen ligger dels i den förändrade sortimentsstrategin som lanserades fullt ut för ett år sedan, dels i att vi själva hanterar en större del av försäljningen både till återförsäljare och till konsument. Samtidigt är förändringar alltid förenade med viss risk, så även denna ansvarsförskjutning, och jag är full av respekt för det arbete som agenterna genomför och för den försiktighet som fortfarande råder i stora delar av Europa.

För att både stärka kundnärvaron och förbättra träffsäkerheten i vår orderläggning går vi nu över till fyra införsäljningar per år jämfört med som tidigare två. Det betyder att vi redan nu i april har börjat införsäljningen av det första släppet av vår- och sommarkollektionen 2015.

När Karin Jimfelt-Ghatan väljer att avsluta sin anställning i bolaget blir hon självklart saknad – med sin tydliga designidé formade hon grunden till det framgångsrika stilkoncept Odd Molly är idag. Det känns i sammanhanget tryggt att vi under de senaste åren arbetat målmedvetet för att forma ett starkt designteam och tillsatt nya ledare som ansvarar för att utveckla våra kollektioner.

Efter stora krafttag i bolaget upplever jag att organisationen utstrålar mycket positiv kraft. Vi ser fram emot fortsatt hårt arbete och framsteg.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport, se bifogad PFD.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Henrik Fredin, CFO, 08-522 28 514

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stil-koncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även fem egna fysiska butiker, en egen webbshop och två shop-in-shops. Odd Molly har 60 anställda. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Kommande informationstillfällen
Årsstämma hålls den 29 april 2014.
Delårsrapport april-juni 2014 avges den 20 augusti 2014.
Delårsrapport juli-september 2014 avges den 21 oktober 2014.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2014 CET 08:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.