Expansion av fastighetsverksamheten och omställning inom modeverksamheten – positivt resultat för koncernen

1 oktober – 31 december 2020

 • De totala intäkterna minskade med 16 procent till 37,1 MSEK (43,9), varav modeverksamheten stod för 28,1 MSEK (43,5) och fastighetsverksamheten för 9,0 MSEK (0,4).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 61,8 procent (32,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,1 MSEK (-26,9).
 • Orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 46,4 MSEK (0,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,3 MSEK (-28,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 SEK (-1,92).
 • Nio förvaltningsfastigheter har under kvartalet förvärvats till ett fastighetsvärde om 631,5 MSEK. Samtliga förvärv utgör tillgångsförvärv.

1 januari – 31 december 2020

 • De totala intäkterna minskade med 25 procent till 201,1 MSEK (269,4), varav modeverksamheten stod för 183,5 MSEK (269,0) och fastighetsverksamheten för 17,6 MSEK (0,4).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 54,6 procent (46,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -38,7 MSEK (-71,6).
 • Orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 64,6 MSEK (0,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,9 MSEK (-75,9).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (-6,42).
 • 13 förvaltningsfastigheter har under året förvärvats till ett fastighetsvärde om 676 MSEK. Samtliga förvärv utgör tillgångsförvärv.
 • Efter genomförda förvärv uppgår rullande hyresintäkter från nuvarande fastighetsbestånd till 63 MSEK och rörelseresultat från fastighetsverksamheten till 55 MSEK på tolvmånadersbasis. Detta ska inte jämställas med en prognos för de kommande 12 månaderna då förändringar i omfattningen av och förutsättningarna för verksamheten kan komma att ändras.

Väsentliga händelser under kvartalet och efter dess utgång

 • I oktober 2020 genomfördes en riktad kontant nyemission om totalt 3 000 000 nya stamaktier av serie A till teckningskurs 14 SEK per aktie samt en riktad emission om 3 750 000 aktier till säljarna av ett antal fastighetsbolag.
 • Den 13 oktober publicerades prospekt avseende upptagande av nyemitterade aktier, och den 13 och 14 oktober registrerades totalt 10 576 778 stycken nya aktier.
 • En extra bolagsstämma i Odd Molly International AB hölls den 15 oktober där beslut fattades om ändring av bolagsordningen, kvittningsemission och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 • Den 20 november publicerades prospekt med anledning av företrädesemission samt upptagande av nyemitterade aktier från riktade nyemissioner.
 • I december genomfördes den fullt garanterade företrädesemission som kraftigt övertecknades, vilken tillförde bolaget 110 MSEK före emissionskostnader.
 • Efter genomförda nyemissioner uppgick antalet aktier per den 31 december 2020 till 71 893 367 stycken och aktiekapitalet till 7 189 336 SEK.
 • I november tillträdde Jason McMillion som ny VD för Used By.
 • Den 22 december offentliggjordes det att Odd Molly ingått avsiktsförklaring om att förvärva tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 52,5 MSEK. Fastighetsbestånden genererar årliga hyresintäkter om cirka 6,0 MSEK med ett driftnetto om cirka 4,7 MSEK. I förvärvet ingår även en framgångsrik self storage-verksamhet som Odd Molly planerar att expandera under nuvarande ägares regi som ett självständigt affärsområde inom Odd Mollys fastighetsverksamhet. Samma dag tecknade bolagets dotterbolag Vaggeryd Logistikpark sina första två avsiktsförklaringar om att uppföra lager- och logistikbyggnader om cirka 6 000 kvadratmeter, med planerad inflyttning i november 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till drygt 4,1 MSEK, med en genomsnittlig hyrestid om cirka 9 år.
 • Den 13 januari meddelades det att Odd Molly har tecknat avsiktsförklaring om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med ett underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK. Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om cirka 5,5 MSEK under ett 10-årigt så kallat triple-net avtal med ett driftnetto om cirka 4,9 MSEK.
 • Den 26 januari offentliggjordes att Johanna Palm informerat styrelsen och VD att hon önskar lämna sin roll som Vice VD och CFO i Odd Molly. Processen att utse en efterträdare har inletts och skiftet kommer att ske senast under juli 2021.
 • Som tidigare kommunicerats pågår en strategisk översyn av den legala strukturen för att skapa optimala förutsättningar för mode- respektive fastighetsverksamheten. Som ett första steg i detta kommer modeverksamheten i sin helhet att bedrivas i det av Odd Molly International AB helägda dotterbolaget Odd Molly Sverige AB, med effekt från 1 januari 2021. Övriga dotterbolag inom modeverksamheten, förutom Used By International AB, är under avveckling. Fastighetsverksamheten fortsätter att bedrivas i de av moderbolaget Odd Molly International AB helägda dotterbolagen.

Kommentar från VD

Omställning och expansion – koncernens resultat vänder till vinst

2020 har varit ett väldigt speciellt år, men med speciella förutsättningar kommer också unika möjligheter. Vi insåg i våras att vår modeverksamhet på olika sätt skulle komma att påverkas av pandemin och vidtog snabbt åtgärder för att dämpa de negativa effekterna och ta vara på möjligheterna. Samtidigt har vi i rasande fart byggt upp ett helt nytt affärsområde genom att förvärva totalt 13 lager- och logistikfastigheter under året. Värdet av vårt nuvarande bestånd uppgår till knappt en miljard kronor, och vi har nya förvärv på gång enligt tidigare kommunikation. Det känns extra roligt att kunna meddela att koncernen som helhet, trots årets utmaningar, vänder till vinst. Vi driver nu två separata verksamheter inom ramen för koncernen, och går vidare med utvärderingen hur vi på ett optimalt sätt delar upp de båda verksamhetsbenen operationellt och legalt framöver. Som ett första steg kommer modeverksamheten under det första kvartalet att flyttats till dotterbolaget Odd Molly Sverige AB och fastighetsverksamheten fortsätter att drivas i respektive dotterbolag.

En modeverksamhet under förflyttning

Om jag skulle sammanfatta modeverksamheten under året med ett ord skulle det bli förflyttning. I pandemins spår har den redan pågående omställningen till digitala kanaler accelererat. Konkret innebär det att vi fortsatt att stänga butiker och vid slutet av året fanns fyra butiker kvar, och i februari stängdes ytterligare en butik. Vi har därmed under de senaste två åren stängt 15 butiker och satsat på nya försäljningskanaler såsom live-shopping och social commerce, samt under kvartalet lanserat en ny webbshop för Odd Molly för markant förbättrad kundupplevelse. Genom omorganisation har vi ökat den digitala kompetensen i alla delar av organisationen med huvudfokus på försäljning och marknadsföring. Våra satsningar har gett effekt och i det fjärde kvartalet såg vi en fin utveckling av den digitala försäljningen, trots att vi gick in i mellandagsrean med betydligt mindre lager och lägre rabatter än föregående år.

En fastighetsverksamhet i expansion

Vårt fastighetsbestånd har ökat betydligt under det fjärde kvartalet med tillträde av ytterligare nio fastigheter i sydvästra Sverige. Exploateringen av vårt mark- och utvecklingsområde i Vaggeryd går framåt och nyligen erhölls positivt planbesked för utökade byggrätter. Därmed inleds detaljplanarbete för fastigheten där avsiktsförklaringar med två hyresgäster redan ingåtts. Under sommaren kommer en logistikfastighet i Varberg att tillträdas och avsiktsförklaringar har ingåtts gällande förvärv av tre fastigheter i Båstadsområdet. I takt med att omfattningen av fastighetsverksamheten vuxit har vi börjat bygga upp en organisation med stark kompetens och erfarenhet från fastighetsbranschen för att förvalta verksamheten och driva vår ambition att bli en viktig aktör på lager- och logistikmarknaden.

Tydlig strategi

Strategin för våra verksamhetsområden är tydlig. Fastighetsportföljen ska fortsätta att växa genom förvärv och utveckling av befintliga fastigheter med det tydliga målet att bygga ett starkt fastighetsbolag med fokus på lager och logistik. Inom modeverksamheten går vägen till lönsamhet via starka varumärken, digital försäljning och minskad komplexitet, allt med ett hållbarhetsfokus. Jag ser fram emot ett helår med försäljning från våra numera två varumärken Odd Molly och Hunkydory, som relanserades i höstas. Andelen försäljning från de digitala kanalerna, som under 2020 utgjorde 67 procent, kommer att fortsätta öka. Under slutet av året genomfördes en kraftigt övertecknad företrädesemission vilket gör att vi går in i 2021 med ytterligare stärkta finansiella förutsättningarna att verkställa strategin.

Jennie Högstedt Björk, VD

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl. 08:00 CET.
För fullständig rapport, se bifogad PDF
Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500

www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”.

Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.