Finansiella mål

  • Tillväxttakt överstigande i genomsnitt 20% per år.
  • Över en konjunkturcykel säkerställa en rörelsemarginal (EBIT) över 12%.