Första dag för handel i Logisteas obligationslån med ISIN SE0016831010 på Nasdaq Stockholm är den 26 november 2021

Logistea AB (publ) emitterade den 7 oktober 2021 ett seniort icke säkerställt obligationslån om 500 Mkr inom ett totalt rambelopp om 1 000 Mkr på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m +5,15 procent per år och har slutförfall den 7 oktober 2024.

Som tidigare offentliggjorts har Logistea ansökt om upptagande till handel av obligationslånet på den hållbara obligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Ansökan om upptagandet har idag blivit godkänt av Nasdaq Stockholm och första dag för handel i obligationslånet är fredagen den 26 november 2021. Prospektet för obligationslånet finns tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och bolagets (www.logistea.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat.