Information om utdelning av Odd Mollys samtliga aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

 

Information om utdelning av Odd Mollys samtliga aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

Odd Molly International AB (publ) (u.ä.t. Logistea AB) beslutade vid en extra bolagsstämma den 22 oktober 2021 att dela ut samtliga av Odd Mollys aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815, (”WRSD”) till Odd Mollys aktieägare pro rata per avstämningsdagen. 10,261 aktier i bolaget (oberoende av aktieslag) kommer ge rätt till en (1) aktie i WRSD.

Värdet på utdelningen av aktierna i WRSD bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna med tillämpning av gällande redovisningsregler. I enlighet med kallelsen till Odd Mollys extra bolagsstämma, uppskattar Bolaget det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 158 502 247 SEK, vilket därmed är det totala värde som beräknas delas ut till Odd Mollys (u.ä.t. Logistea) aktieägare.

Endast hela aktier i WRSD kommer att delas ut till aktieägare i Odd Molly (u.ä.t. Logistea). För de aktieägare i Odd Molly (u.ä.t. Logistea) som på avstämningsdagen inte innehar sådant antal aktier i Odd Molly (u.ä.t. Logistea) som är jämnt delbart med 10,262, kommer det över- eller understigande antalet aktier i WRSD som inte går att dela ut att säljas på Nordic SME på Bolagets bekostnad. Försäljningslikviden kommer att fördelas proportionerligt mellan de berörda aktieägarna i Odd Molly (u.ä.t. Logistea), baserat på den andel av en aktie i WRSD som sådan respektive aktieägare i Odd Molly (u.ä.t. Logistea) annars skulle ha erhållit.

Utbetalning sker till det avkastningskonto som är anslutet till det VP-konto där aktierna i Odd Molly (u.ä.t. Logistea) finns registrerade. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett postgirokonto sker utbetalning till den depå eller det VP-konto där aktierna i Odd Molly (u.ä.t. Logistea) finns registrerade.

Avstämningsdag för att erhålla utdelning är fastställd till tisdag den 26 oktober 2021. Utbetalning beräknas påbörjas omkring den 1 november 2021. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag genom respektive förvaltare.

För mer information eller frågor om ovan, vänligen kontakta:

Philip Löfgren
CFO
E-post: philip.lofgren@oddmolly.com
Telefon: +46 (0)705-91 15 45

 

110,26248301418404

210,26248301418404