Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 18 mars 2008

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 april 2008 kl. 15:00 på Södra Teatern, lokal Södra Bar, Mosebacke Torg 1–3, 116 46 Stockholm. Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:
– dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 10 april 2008;
– dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast torsdagen den 10 april 2008 kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC AB) torsdagen den 10 april 2008 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:
1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse.
10. Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2007 skall lämnas.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse (punkterna 8 och 9)
Aktieägare representerande cirka 68 procent av Bolagets totala antal aktier och röster har anmält att de föreslår att arvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor vardera till de av styrelsens ledamöter som ej är anställda i Bolaget, totalt 450 000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Christer Andersson, Patrik Tillman, Karin Wallin-Norman, Karin Jimfelt-Ghatan och Per Holknekt, omval av Christer Andersson som styrelsens ordförande samt nyval av Mia Arnhult som styrelseledamot. Mia Arnhult, född 1969, är civilekonom och utsedd till VD i M2 Gruppen AB 2008 samt är CFO i Corem Property Group AB sedan 2007. Hon valdes till styrelseledamot i M2 Gruppen AB, Gårdarike Fastigheter AB samt M2 Capital Management AB 2008.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2007 för en tid av fyra år som Bolagets revisor.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida, www.oddmolly.com, från och med onsdagen den 2 april 2008. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman!

Stockholm i mars 2008
Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”.
Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”news/letter”.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs idag i 34 länder runt om i världen via 19 självständiga agenter och distributörer. Odd Molly har 26 anställda. 2007 uppgick omsättningen till cirka 130 MSEK med ett rörelseresultat på cirka 18,5 MSEK. Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.