Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 25 mars 2015Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 kl. 14.00 i Bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 april 2015;

– dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare.Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman ska sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas full­ständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om full­makten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns ocksåtillgängligt på Bolagets webbplatswww.oddmolly.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt om­registrera aktierna i eget namnför att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) torsdagen den 23 april 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman.

1.
Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.
Godkännande av dagordning.

4.
Val av en eller två protokolljusterare.

5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill anförande av verkställande direktören.

7.
Beslut

1.
om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt

2.
om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

1.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

2.
Val av styrelse och revisor.

3.
Beslut om valberedning.

4.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

5.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

6.
Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2014 med 1,00 krona per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 4 maj 2015. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut av Euroclear Sweden AB torsdagen den 7 maj 2015.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)
Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 125 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, totalt 800 000 kronor. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valbered­ningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman och Nils Vinberg samt omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2016. Christer Andersson har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av Elin Ryer.

Elin Ryer är född 1979 och idag ansvarig för onlinetjänsten Used-a-Porter. Hon har gedigen erfarenhet av varumärkesfrågor i internationella samman­hang från bland annat Svenskt Tenn, Cantor Fitzgerald Gallery, Stockholms Auktionsverk och Brandit. Hon är en av Dr Anders Walls stipendiater med bland annat placering på Svenska Handelskammaren i London år 2002. Elin Ryer har en examen från IHM Business School och en fil. mag. i konst­historia från Stockholms universitet samt Haverford College and BrynMawr College, i Pennsylvania USA. Elin Ryer äger 2 000 aktier i Odd Molly.

För information om föreslagna ledamöter hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse på Bolagets webbsida, www.oddmolly.com.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2014 som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015.Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2016.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Tillman, styrelsens ordförande, telefon: 073-350 61 20
Anna Attemark, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även sex egna fysiska butiker, en egen webbshop och två shop-in-shops. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av Odd Molly International AB (publ) för offentliggörande den 25 mars 2015 kl.11.00 CET, enligt lagen (2007:528) om värdepappers­marknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.