Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 9 mars 2011

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 april 2011 kl. 14.00 på Hotel Skeppsholmen, Gröna Gången 1, Stockholm.Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 april 2011,

– dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com (bolagsstamma@oddmolly.com), senast fredagen den 8 april 2011 kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.oddmolly.com (http://www.oddmolly.com/).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namnför att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 8 april 2011 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman.

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a)     om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt
b)    om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende:
a)     kallelse till stämma,
b)    revisors mandattid.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om valberedning.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Christer Andersson väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2010 med 4,50 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 19 april 2011. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut av Euroclear Sweden AB den 26 april 2011.

Med denna avstämningsdag utgör torsdagen den 14 april 2011 sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt till utdelning.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende kallelse till stämma och revisors mandattid (punkterna 8 a och b)
Kallelse till stämma (punkt 8 a)

Som en anpassning till nya regler i aktiebolagslagen föreslår styrelsen att § 7 första stycket i bolagsordningen såvitt avser sättet för kallelse till bolagsstämma ändras. Följande lydelse föreslås.

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.”

Revisors mandattid (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att § 6 andra meningen i bolagsordningen avseende revisors mandattid ändras. Följande lydelse föreslås:

”1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter valet.”

För beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

För fullständig rapport se bifogad pdf.För ytterligare information vänligen kontakta:
Christer Andersson, styrelsens ordförande, telefon: +46-707-52 60 10
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: +46-8-522 28 502 eller mobil: +46-733-10 60 00

Offentliggörande
Informationen i denna pressrelease är sådan som Odd Molly International AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2011 kl. 18.00.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom cirka 1 300 externa återförsäljare i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag tre konceptbutiker i Stockholm, Los Angeles och Köpenhamn samt två outletbutiker i Kungsbacka och Barkarby. Odd Molly har 57 anställda. Bolagets lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com (http://www.oddmolly.com/)

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.