Kallelse till Årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 14:00 i Bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13:00.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2019, samt
 •  anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast tisdagen den 30 april 2019, helst före kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn/firma och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman ska sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats https://logistea.se/sv/sektion/investerare/.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) tisdagen den 30 april 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Antal aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse finns totalt 8 419 333 aktier och röster i Bolaget. Bolagets aktiekapital uppgår till 841 933,3 kronor. En nyemission om 500 000 aktier har skett men ännu inte registrerats.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill anförande av verkställande direktören
 8. Beslut
  a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt
  b)    om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om valberedningens sammansättning
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning
 14. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till ordförande vid årsstämman.

Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och revisor (punkterna 9 och 10)

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska uppgå till 215 000 kronor till styrelseordföranden samt 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, totalt 815 000 kronor. Inget ytterligare arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Antalet styrelseledamöter föreslås vara fem, utan suppleanter. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Mia Arnhult, Elin Ryer och Anna Frick. Valberedningen noterar att Kia Orback Pettersson och Jacob Wall inte är tillgängliga för omval. Valberedningen föreslår nyval av Johan Mark. Det föreslås vidare omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande.

Detaljerad information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på Bolagets webbsida, https://logistea.se/sv/sektion/investerare/.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2018 som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Andreas Troberg vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens sammansättning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2020 som beslutades av årsstämman 2018. Valberedning ska därför inrättas enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen. Senast åtta månader före årsstämman ska styrelsens ordförande kontakta de tre aktieägare som enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB är de tre till röstetalet största i Bolaget och efterfråga deras respektive representant till valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande, som ska vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte deltaga i valberedningsarbetet kan nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäliga utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Ersättning till verkställande direktör och övriga personer i företagsledningen ska utgöras av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den i förekommande fall rörliga lönen ska utgå i form av kontant ersättning, baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, samt vara maximerad i förhållande till den mållön som fastställts. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Den sammanlagda rörliga bruttolönen före skatt samt inklusive tillkommande sociala avgifter för samtliga medlemmar i ledningsgruppen kan under 2019 uppgå till maximalt 20 procent av årets redovisade resultat före skatt beroende på måluppfyllelse. För det fall antalet ledande befattningshavare ökar, kan inte den rörliga ersättningen komma att överstiga detta maximala belopp.

Under 2018 utgick ingen rörlig ersättning till ledande befattningshavare.

Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 65 års ålder.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens förslag i denna punkt 12 är fullständigt.

Ändring av bolagets bolagsordning (punkt 13)

Med syfte att möjliggöra den av styrelsen föreslagna företrädesemissionen enligt punkt 14 föreslår styrelsen följande ändringar av bolagsordningen.

Gränserna för bolagets aktiekapital föreslås ändras från lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor (§ 4 i bolagsordningen).

Gränserna för bolagets antal aktier föreslås ändras från lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 (§ 5 i bolagsordningen).

Förslaget är villkorat av att stämman även fattar beslut att genomföra företrädesemissionen enligt punkt 14.

Godkännande av styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 594 622,2 kronor genom nyemission av högst 5 946 222 aktier enligt de villkor som följer nedan. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut. Nyemissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets två största aktieägare.

 1. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ska berättiga till teckning av två (2) nya aktier.
 2. Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 24 maj 2019.
 3. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:
  a. De som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och tecknat ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.

  b. Övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till av dem tecknade aktier.
  c. Den som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier.

  I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden 28 maj – 11 juni 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.
 5. Teckningskursen ska vara 4,2 kronor per aktie. Aktierna ska kunna betalas kontant eller genom kvittning av fordran på bolaget. Styrelsen bemyndigas att fastställa senaste dag för betalning. 
 6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i Bolaget efter registrering av besluten fattade vid årsstämman beräknat som om företrädesemissionen i punkt 14 fulltecknas. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering eller utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 16) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Handlingar och upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag. 

Årsstämmans beslut avseende punkterna 13 och 15 är giltiga endast om besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 9-11 med därtill hörande handlingar samt information om föreslagna ledamöter respektive revisorer finns tillgängliga på Bolagets kontor på Kornhamnstorg 6 i Stockholm, och på Bolagets hemsida, https://logistea.se/sv/sektion/investerare/.

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor och hemsida. Styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar, styrelsens motiverade yttranden och redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor och hemsida senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2019

Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen