Kommuniké från årsstämma 2013 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)
PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 25 april 2013Vid årsstämma i Odd Molly International AB idag fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2012. Stämman beslutade att en utdelning om 1,50 kronor (3,00) ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2011. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Lennart Björk, Patrik Tillman och Nils Vinberg. Karin Wallin-Norman hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande nyvaldes Patrik Tillman. Stämman fattade även beslut om nyval av Kia Orback Pettersson, född 1959, utbildad civilekonom från Lunds Universitet. Kia är styrelseledamot i bl a Jernhusen AB, JM AB och Kungsleden Aktiebolag samt är styrelseordförande i Forsen Projekt Aktiebolag, Ponderus Invest AB och Svefa Aktiebolag. Besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med oförändrat 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med oförändrat 100 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, varmed det totala arvodet uppgår till 650 000 kronor.

De registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2014. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och beslut om valberedning.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Tillman, styrelsens ordförande, telefon: 0733-50 61 20

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 CET 17:00.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fyra egna fysiska butiker i Stockholm, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn samt en egen webbshop och tre shop-in-shops. Odd Molly har 57 anställda. Bolagets historiskt lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.