Kommuniké från årsstämma 2019 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 7 maj 2019

Vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) idag, den 7 maj 2019, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2018. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter och omvalde styrelseledamöterna Mia Arnhult, Patrik Tillman, Elin Ryer och Anna Frick. Som ny styrelseledamot valdes Johan Mark. Kia Orback Pettersson och Jacob Wall som hade avböjt omval lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tillman. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 215 000 kr (tidigare 195 000 kr) till styrelsens ordförande samt med 150 000 kr (tidigare 135 000 kr) vardera till styrelsens ledamöter, varmed det totala arvodet uppgår till 815 000 kr (tidigare 870 000 kr). Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2020. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Stämman fattade även beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2020 som beslutades av årsstämman 2018.

Stämman fattade också beslut om att ändra bolagets bolagsordning så att gränserna för bolagets aktiekapital ändras från lägst 500 000 och högst 2 000 000 kr till lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kr (§ 4 i bolagsordningen), samt att bolagets antal aktier ändras från lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 (§ 5 i bolagsordningen).

Stämman fattade vidare beslut om att godkänna den av styrelsen föreslagna företrädesemissionen varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med högst 594 622,2 kronor genom nyemission av högst 5 946 222 aktier (”Företrädesemissionen”). En (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ska berättiga till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen uppgår till 4,2 kr per aktie och ska erläggas genom kontant betalning eller genom kvittning av fordran på bolaget. Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 24 maj 2019. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden 28 maj – 11 juni 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

Slutligen beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget efter registrering av beslutet fattat vid årsstämman beräknat som om Företrädesemissionen fulltecknas.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande

+46 733 50 61 20