Kommuniké från årsstämma 2020 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 7 maj 2020

Vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) idag, den 7 maj 2020, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter oförändrat ska bestå av fyra ledamöter (tidigare fem) utan suppleanter sedan Christer Andersson och Sanja Batljan avböjt att väljas in i styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Mia Arnhult, Patrik Tillman, Anna Frick och Johan Mark. Elin Ryer som hade avböjt omval lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Patrik Tillman omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 665 000 kr (815 000 kr), varav 215 000 kr (oförändrat) till styrelseordföranden samt med 150 000 kr (oförändrat) vardera till styrelsens ledamöter. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Stämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som bolagets revisor med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Stämman godkände styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till riktlinjer och sammansättning.

Stämman godkände vidare föreslagna ändringar av bolagsordningen, varvid nya aktieslag Stam A aktier, Stam D aktier och Preferensaktier infördes samt att gränserna för bolagets aktiekapital höjdes. Befintliga aktier beslutades ha benämningen stamaktier av serie A.

Slutligen beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av Stam A aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 30 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget per dagen för årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande, 0733-50 61 20