Kommuniké från årsstämma 2021 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 7 maj 2021

Odd Molly International AB (publ) har idag den 7 maj 2021 hållit årsstämma. Med anledning av covid-19-pandemin och risken för smittspridning genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade att samtliga nya Stam D aktier och Preferensaktier, som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av stämmans bemyndigande, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av fem ledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om styrelseledamöterna Patrik Tillman och Johan Mark, samt beslutade om nyval av Fredrik Palm, Sanja Batljan och Caroline Thagesson. Mia Arnhult och Anna Frick som hade avböjt omval lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Patrik Tillman omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 850 000 kr (665 000 kr), varav 250 000 kr (215 000) till styrelseordföranden samt med 150 000 kr (oförändrat) vardera till övriga ledamöter. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Stämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Stämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till instruktion för utseende av valberedning, att gälla till dess annan instruktion antas.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelses förslag, att godkänna försäljningen av aktierna i Odd Molly Sverige AB till We aRe Spin Dye.

Slutligen beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av Stam A aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om högst 50 procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande i Odd Molly,

+ 46 73 350 61 20, patrik.tillman@lennerpartners.com

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com