Kommuniké från Extra bolagsstämma 22 oktober 2021

Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241, (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har idag den 22 oktober 2021 hållit extra bolagsstämma. Till följd av rådande pandemi och risken för smittspridning genomfördes stämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. 52,40 procent av Bolagets aktier och röster var representerade vid den extra bolagsstämman.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag bl.a. följande:

Styrelse
Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av sex ledamöter.

Stämman beslutade att välja Bengt Kjell till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare beslutade stämman att nyvald styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla ett arvode om 75 000 kronor samt att, om styrelsen utser en vice ordförande, ska denna erhålla ett extra arvode om 35 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Beslutet innebär att det totala styrelsearvodet kan uppgå till 960 000 kronor.

Ändring av Bolagets företagsnamn och verksamhetsföremål
Stämman beslutade, genom att ändra bolagsordningen, att ändra Bolagets företagsnamn till Logistea AB samt att ändra Bolagets verksamhetsföremål.

Utdelning av aktier i We aRe Spin Dye
Vidare beslutade stämman att dela ut Bolagets samtliga aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org. nr 556961-6815, (”WRSD”) till Bolagets aktieägare pro rata per avstämningsdagen i enlighet med styrelsens förslag. 10,26[1] aktier i bolaget (oberoende av aktieslag) kommer ge rätt till en (1) aktie i WRSD.

Endast hela aktier i WRSD kommer att delas ut till aktieägare i Odd Molly. För de aktieägare i Odd Molly som på avstämningsdagen inte innehar sådant antal aktier i Odd Molly som är jämnt delbart med 10,26[2], kommer det över- eller understigande antalet aktier i WRSD som inte går att dela ut att säljas på Nordic SME på Odd Mollys bekostnad. Försäljningslikviden kommer att fördelas proportionerligt mellan de berörda aktieägarna i Odd Molly, baserat på den andel av en aktie i WRSD som sådan respektive aktieägare i Odd Molly annars skulle ha erhållit.

Utbetalning sker till det avkastningskonto som är anslutet till det VP-konto där aktierna i Odd Molly finns registrerade. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett postgirokonto sker utbetalning till den depå eller det VP-konto där aktierna i Odd Molly finns registrerade. Utbetalningen beräknas påbörjas omkring den 1 november 2021. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag genom respektive förvaltare.

Stämman bemyndigade även styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Nyemission av en (1) Stam A aktie
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av en (1) Stam A aktie med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom emissionen ökas Bolagets aktiekapital med 0,1 kronor. Teckningsberättigad för den nya aktien är Mangold Fondkommission.

Införande av nytt aktieslag m.m.
Stämman beslutade vidare att ändra bolagsordningen varvid ett nytt aktieslag, Stam B aktier, infördes. Stam B aktier samma ekonomiska rättigheter som befintliga Stam A aktier, men endast en tiondels röst per aktie. I samband med införandet av det nya aktieslaget beslutade stämman även i enlighet med styrelsens föreslagna ändringar av bolagsordningen avseende aktieslag, omvandlingsförbehåll m.m.

Minskning av aktiekapitalet, ändring av vissa bestämmelser i bolagsordningen samt fondemission
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag för avsättning till fritt eget kapital. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 3 986 830 kronor fördelat på sammanlagt 79 736 600 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om 0,05 krona.

Vidare beslutade stämman om föreslagna ändringar av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier för att möjliggöra fondemissionen.

Stämman beslutade även att öka aktiekapitalet genom fondemission av Stam B aktier varvid en (1) Stam A aktie berättigar till tio (10) nya Stam B aktier. Innehav av Preferensaktie berättigar inte till nya Stam B aktier enligt bolagsordningen. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 12 november 2021.

Efter fondemissionen uppgår aktiekapitalet till 43 855 130 kronor fördelat på 877 102 600 aktier.

Sammanläggning av aktier (omvänd split) och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade vidare om sammanläggning av aktier 1:10 (s.k. omvänd split), samt relaterade ändringar av bolagsordningen. Detta innebär att tio Stam A aktier läggs samman till en Stam A aktie samt att tio Stam B aktier läggs samman till en Stam B aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.

Incitamentsprogram 2021/2025
Stämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom en emission av högst 4 180 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, Logistea AB (u.ä.t. Logistea Förvaltning AB), org.nr 559308-0657, (”Dotterbolaget”).

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt till teckning av en (1) Stam B aktie i bolaget under tiden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025. Stämman beslutade också att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 4 180 000 teckningsoptioner i bolaget av serie 2021/2025 till befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i bolaget (”Deltagarna”), eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2021/2025.

Följande principer ska gälla för olika tilldelningskategorier: (i) VD och vice VD: högst 2 090 000 teckningsoptioner motsvarande högst 1 045 000 teckningsoptioner per Deltagare; (ii) ledande befattningshavare CFO och COO: högst 960 000 teckningsoptioner motsvarande högst 480 000 teckningsoptioner per Deltagare; (iii) nyckelpersoner inklusive konsulter: högst 800 000 teckningsoptioner motsvarande högst 200 000 teckningsoptioner per Deltagare samt (iii) övriga anställda: högst 330 000 teckningsoptioner motsvarande högst 55 000 teckningsoptioner per Deltagare.

Det maximala antalet tillkommande Stam B aktier beräknas uppgå till högst 4 180 000 stycken motsvarande ca 4,55 procent av det totala antalet aktier i bolaget och 2,55 procent av det totala antalet röster i bolaget, vilket motsvarar 4,98 procent av det totala antalet Stam B aktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 2 090 000 kronor.

Bemyndigande för styrelsen
Slutligen beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget (Stam A, Stam B, Stam D och/eller Preferensaktier) med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femtio (50) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget efter registrering av besluten fattade vid extra bolagsstämman. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av Preferensaktier och/eller Stam D aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Slutlig lydelse av bolagsordningen
Efter registrering av besluten fattade på extra bolagsstämma kommer följande ändringar av bolagsordningen att ha genomförts (endast ändrade avsnitt visas nedan):

NUVARANDE LYDELSE NY LYDELSE
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Odd Molly International AB. Bolaget ska vara publikt (publ).§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet med design och försäljning av kläder och accessoarer samt, direkt eller indirekt genom koncernbolag, bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor,

§ 5 Aktier
Antalet aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Aktier ska kunna ges ut i tre slag betecknade Stam A, Stam D respektive Preferensaktier. Stam A aktier och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en röst. Varje Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Vinstutdelning på Stamaktier
Alla Stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla:

Stam D aktier har rätt till fem gånger utdelningen på Stam A aktier, dock högst två kronor per aktie och år.

Om utdelningen per Stam D aktie understiger två kronor ska utdelningsbegränsningen om två kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på Stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två kronor.

Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie ska göras i antingen en betalning eller i fyra lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av Stam D aktie den sista vardagen i december 2020.

Omvandling av aktier
Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam D aktier. Omvandling ska endast kunna ske under förutsättning att ingen höjning av utdelningsbegräsningen avseende Stam D aktier är ikraft. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Preferensaktier som ska omvandlas till Stam D aktier samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Aktieägarens företrädesrätt
(2 st)
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, avsett om deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

(4 st)
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie D tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie D som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie D ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie D utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om fondemission utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Logistea AB. Bolaget ska vara publikt (publ).§ 3 Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

Aktier ska kunna ges ut i fyra slag betecknade Stam A, Stam B, Stam D respektive Preferensaktier. Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en röst. Varje Stam B aktie, Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Vinstutdelning på Stamaktier
Alla Stamaktier ska, med beaktande av vad som framgår nedan, ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla:
Stam A aktier och Stam B aktier har rätt till samma utdelning per aktie.

Stam D aktier har rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på Stam A aktier och Stam B aktier, dock högst två kronor per aktie och år.

Om utdelningen per Stam D aktie understiger två kronor ska utdelningsbegränsningen om två kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på Stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två kronor.

Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie och Stam B aktie ska göras i antingen en betalning eller i fyra lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

Omvandling av aktier
Stam A aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam B aktier. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Stam A aktier som ska omvandlas till Stam B aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Stam A aktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Aktieägarens företrädesrätt
(2 st)
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier, Stam B aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, avsett om deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

(4 st)
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om Stam A aktier, Stam B aktier och/eller Stam D aktier tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns Stam A aktier, Stam B aktier och/eller Stam D aktier utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av Preferensaktier till ägare av Stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal Stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om fondemission utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

[1] 10,26248301418404
[2] 10,26248301418404