Kommuniké från extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 19 december 2019

Extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) hölls den 19 december 2019 i Walthon Advokaters lokaler på Stureplan 4 A i Stockholm, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

 

Beslut om ändring av bolagsordning

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra lydelsen i bolagsordningen avseende Bolagets verksamhetsföremål.

§ 3 i bolagsordningen ändrades till följande lydelse:

Bolaget skall bedriva verksamhet med design och försäljning av kläder och accessoarer samt, direkt eller indirekt genom koncernbolag, bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

 

Beslut om apportemission av aktier för att slutföra förvärven av Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB och Used A Porter International AB

Som tidigare offentliggjorts träffade Odd Molly den 19 november 2019 avtal om förvärv av två bolag; Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB (”Fastighetsbolaget”) och Used A Porter International AB (”Used By”). Som vederlag för aktierna i Fastighetsbolaget och Used By ska Odd Molly till säljarna av aktierna utge vederlagsaktier i Odd Molly. Tillträdet till aktierna i respektive bolag var villkorat av att extra bolagstämman i Odd Molly fattade beslut om apportemission till säljarna i enlighet med det förslag som offentliggjordes av Odd Mollys styrelse den 19 november 2019.

Extra bolagsstämman fattade beslut att emittera aktier till säljaren av Fastighetsbolaget i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att Bolaget emitterar högst 16 800 000 nya aktier till säljaren av Fastighetsbolaget, till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie.

Extra bolagsstämman fattade även beslut att emittera aktier till säljarna av Used By i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att Bolaget emitterar högst 2 547 871 nya aktier till säljarna av Used By, till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie.

Besluten innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 1 934 787,10 kronor genom nyemission av högst 19 347 871 aktier.

 

Beslut om riktad kontant nyemission

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad kontant nyemission av högst 3 555 556 aktier till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie. Rätt att teckna aktier tillkommer Jakob Ryer (1 777 778 aktier) och M2 Capital Management AB (1 777 778 aktier). Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömt att erbjudandet möjliggör för Odd Molly att anskaffa kapital på fördelaktiga villkor och på ett tidseffektivt sätt. Genom emissionen tillförs Bolaget högst 16 000 002 kronor.

Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital, tillsammans med de två apportemissionerna, kan öka med högst 2 290 342,7 kronor genom nyemission av högst 22 903 427 aktier.


Övrigt

Styrelsen bemyndigades att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande i Odd Molly, + 46 73 350 61 20
patrik.tillman@lennerpartners.com

eller

Johanna Palm, CFO och vice VD i Odd Molly, + 46 760 10 24 55      
johanna.palm@oddmolly.com