Kommuniké från extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ) den 15 oktober 2020

Stockholm den 15 oktober 2020

Extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ) avhölls den 15 oktober 2020, varvid följande beslut fattades.

Stämman beslutade att godkänna av styrelsen föreslagna ändringar av bolagsordningen.

Stämman beslutade om kvittningsemission till säljaren av aktierna i Installatören Fastighets AB respektive Seglora Fastighets AB. Som en del av vederlagen för förvärven ska högst 3 750 000 stamaktier av Serie A i Odd Molly emitteras till Trenäs Förvaltning AB. Teckningskursen ska fastställas till 8,00 kronor per aktie. Tillträde av förvärven förväntas ske omkring den 22 oktober 2020. Kvittningsemissionen innebär en ökning av Odd Mollys aktiekapital med högst 375 000 kronor genom nyemission av högst 3 750 000 aktier.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av Stam A aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 50 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget efter att av bolaget beslutade nyemissioner registrerats av Bolagsverket (vilket beräknas uppgå till 5 209 576 kronor).Information i anledning av extra bolagsstämman och styrelsens fullständiga förslag finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats https://logistea.se/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande, 0733-50 61 20