Kraftfull resultatökning och nya offensiva tillväxtmål

Bokslutskommuniké 2021

Oktober – december 2021

 • Hyresintäkterna ökade och uppgick till 33 Mkr (9).
 • Driftnettot ökade till 21 Mkr (7).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 10 Mkr (2).
 • Resultatet för kvarvarande verksamhet (fastigheter) uppgick till 222 Mkr (38), där värdeförändring i fastigheter påverkat resultatet positivt med 262 Mkr (47).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (0,63).
 • I syfte att stödja bolagets tillväxtmål avser styrelsen att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2021 (0).
 • Tillträde av fastigheter till ett fastighetsvärde av 724 Mkr.
 • Riktade nyemissioner om totalt 8 578 913 aktier, omräknat för fondemission och omvänd split, har genomförts i syfte att finansiera fastighetsförvärv.
 • LOI tecknat avseende hyresavtal med en internationell battericellstillverkare om 380 000 kvm nyproduktion samt tecknat tillhörande exklusivt markreservationsavtal med Svenljunga kommun avseende en miljon kvm markyta.
 • Utdelning av samtliga aktier i We aRe Spin Dye AB.
 • Etablerat grönt finansiellt ramverk samt emitterat icke-säkerställda gröna obligationer med ett nominellt belopp om 500 Mkr.
 • Fondemission, riktad nyemission samt omvänd aktiesplit genomförd. B-aktien, nytt aktieslag, togs upp till handel på Nasdaq Stockholm 22 november och obligationslån noterades på Nasdaq Stockholm den 26 november.

Januari – december 2021

 • Hyresintäkterna ökade och uppgick till 93 Mkr (18).
 • Driftnettot ökade till 65 Mkr (14).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 18 Mkr (4).
 • Resultat för kvarvarande verksamhet (fastigheter) ökade till 317 Mkr (53), där värdeförändring i fastigheter påverkat resultatet positivt med 378 Mkr (65).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,73 kr (1,12).
 • Tillträde av 26 fastigheter i Sverige, motsvarande 226 741 kvm uthyrbar yta samt 79 500 kvm byggrätter till ett samlat fastighetsvärde om 1 231 Mkr.
 • Riktade nyemissioner om totalt 16 422 145 aktier, omräknat för fondemission och omvänd split, har genomförts i syfte att finansiera fastighetsförvärv.
 • Försäljning av modeverksamhet till We Are Spin Dye (WRSD) samt utdelning av samtliga mottagna aktier i WRSD.
 • Extra bolagsstämma 22 oktober fattade beslut om; ändra firmanamn till Logistea AB, ändra verksamhetsföremål, utdelning av samtliga aktier i WRSD till bolagets ägare, nyemission, införande av B-aktier, fondemission, omvänd aktiesplit, incitamentsprogram 2021/2025 och nyval av Bengt Kjell som styrelseledamot.
 • Ny ledning med VD, vVD/transaktionschef, CFO och COO, samtliga med gedigen erfarenhet av transaktioner och fastigheter. Q1 2022 tillkommer nyrekryterad förvaltningschef samt hållbarhets- och IR-chef i ledningen.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Ramverk för vision, mål, strategi och utdelningspolicy uppdaterat i syfte att stödja en offensiv tillväxt och långsiktigt värdeskapande inom fastigheter för lager, logistik och lätt industri.
 • Tillträde av lager- och logistikfastighet i Värnamo till ett värde av 25 Mkr, förvärv och tillträde av logistikfastighet i Kalmar samt logistikfastighet i Lockryd, Svenljunga till ett samlat värde av 107 Mkr. LOI har tecknats avseende förvärv av fastighet i Enköping till ett fastighetsvärde om 300 Mkr.

VD, Niklas Zuckerman kommenterar på fjärde kvartalet kvartalet och helåret 2021:

Fastighetsportfölj i attraktiva logistiklägen till ett värde av 2 607 Mkr vid årets utgång
Logisteas tillväxt har varit kraftfull sedan den första fastigheten förvärvades i slutet av 2019 och bolagets projektportfölj består vid utgången av 2021 av 345 145 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde av 2 607 Mkr. Under fjärde kvartalet tillträddes fastigheter till ett värde av 724 Mkr.

Fyrdubblade hyresintäkter, kraftfull resultattillväxt och fördubblat substansvärde
Volymtillväxten inom förvaltningsfastigheter visar sin tydlighet vid årsvis jämförelse. Substansvärdet har fördubblats under året och intjäningsförmågan har ökat kraftigt och uppgick till 158 Mkr (42) vid utgången av 2021. Bolagets faktiska hyresintäkter har fyrdubblats och uppgick till 93 Mkr (18) för helåret samtidigt som driftnettot ökade till 65 Mkr (14). Helårsresultatet före skatt för kvarvarande verksamhet, fastighetsverksamheten, uppgick till 317 Mkr (53), där orealiserade värdeförändringar i fastigheter har påverkat resultatet positivt med 378 Mkr (65) och kostnader av engångskaraktär belastat resultatet med cirka 5 Mkr.

Tillväxtmål om 15 miljarder kronor i fastighetsvärde vid utgången av 2024
Logistea har som övergripande tillväxtmål att inom tre år, vid utgången av 2024, uppnå 15 miljarder kronor i fastighetsvärde. Bolaget avser att växa både genom förvärv av fastigheter och mark samt genom nyproduktion och investeringar i det befintliga egna beståndet. Målet framöver är att årligen minst färdigställa 25 000 kvadratmeter ny uthyrbar yta och vi ser stora möjligheter att växa med våra nuvarande och kommande hyresgäster.

Stark efterfrågan för lokaler inom lager, logistik och lätt industri
Efterfrågan på lager- och logistiklokaler är betydande och vi ser ett framtida ökande behov. Pandemin som pågick under både 2020 och 2021 har vidare påskyndat förändringen i handelsmönster med en ökad andel e-handel. Lager- och logistikfastigheter i attraktiva lägen bedöms långsiktigt vara en stabil investering. Sannolikt med hyresökningar i de mest attraktiva lägena.

Stark värdeskapande plattform
Logistea har idag en erfaren organisation och en aktiv ägarbas och det är min bedömning att bolaget med reviderat strategiskt ramverk och affärsplan har bästa förutsättningar för att leverera moderna och hållbara lokaler till våra hyresgäster och en god avkastning till våra aktieägare över tid.

Logistea bjuder in till en webbsänd presentation av bokslutskommunikén för 2021 den 18 februari 2022 klockan 10:00 CET.

Telefonnummer: SE: +46 8 505 583 69 | UK: +44 333 300 9265

Ring gärna in fem minuter innan start.

Webbsändningen finns på länken https://financialhearings.com/event/44050 samt på www.logistea.se, där även bokslutskommunikén och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

För ytterligare information, kontakta


Niklas Zuckerman, VD Logistea
Niklas.zuckerman@logistea.se

Philip Löfgren, CFO Logistea
Philip.lofgren@logistea.se

Om Logistea AB (publ)


Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnen LOGI A och LOGI B. För mer information: www.logistea.se

Denna information är sådan information som Logistea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-18 07:30 CET.