Kraftfulla åtgärder under 2019 lägger grunden för tydlig vändning

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 14 februari 2020

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 33 procent till 43,9 MSEK (65,7) påverkat av ett halverat butiksbestånd jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 33,4 procent (52,4) påverkat av en väsentligt mer konservativ värdering av kvarvarande kvantiteter av äldre säsonger i lager.
 • Rörelseresultatet uppgick till -26,9 MSEK (-22,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -28,5 MSEK (-20,7).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,92 SEK (-2,46).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 22 procent till 269,4 MSEK (346,9).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 46,5 procent (53,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till -71,6 MSEK (-60,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -75,9 MSEK (-53,5).
 • Resultat per aktie uppgick till -5,11 SEK (-7,52).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den underliggande driftskostnadsmassan minskade under kvartalet med 16 MSEK och för helåret med 45 MSEK, i linje med åtgärdsplanen att successivt generera besparingar om cirka 75 MSEK på helårsbasis under 2019 och 2020.
 • Den 19 november ingick bolaget avtal om förvärv av Used A Porter International AB (Used By), en digital plattform för försäljning av secondhand-mode, samt en logistikfastighet via förvärv av aktierna i fastighetens ägarbolag Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB. Båda förvärven genomfördes, efter beslut från extra bolagsstämma, via apportemissioner och tillträde av de båda bolagen ägde rum den 19 december. Ilija Batljan är därmed direkt och via bolag största ägare i Odd Molly med 45,5 procent av aktier och röster.
 • På den extra bolagsstämman den 19 december fattades även beslut om en riktad kontant nyemission, vilken genomfördes senare under månaden och tillförde bolaget 16 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från VD

Effektiviseringar och satsningar – resultatmässigt tufft kvartal

2019 präglades av fortsatta omställningar i branschen för att möta ändrade konsumtionsmönster och nya behov. För oss på Odd Molly innebar det både genomförande av planerade effektiviseringar och nya tillväxtinitiativ. Huvudlinjen i vår strategi är att fokusera på kärnan i sortimentet, bygga varumärke och fortsätta den digitala omställningen. I linje med vårt åtgärdsprogram har vi halverat butiksbeståndet under 2019, reducerat sortimentsbredden markant och minskat driftskostnaderna med cirka 45 MSEK under året. Samtidigt har vi tagit initiativ för tillväxt, bland annat i och med licensieringsavtalet med Hunkydory, som stärker våra förutsättningar att utnyttja vår styrka som varumärkesbolag.

Åtgärder och effektiviseringar

Försäljningen under slutet av året präglades av en fortsatt tuff marknad och en medvetet lägre grad av rea och kampanjer än motsvarande period föregående år. Odd Mollys egen webbshop var alltjämt den kanal som presterade bäst. Det pågående åtgärdsprogrammet, som väntas sänka Odd Mollys driftskostnader med omkring 75 MSEK på helårsbasis med full effekt under 2020, löper på och vi realiserar kostnadsbesparingar enligt plan.

De åtgärder som genomförs har även inneburit kostnader som belastar resultaträkningen på kort sikt men med målet att ge positiva effekter längre fram. Det fjärde kvartalet påverkades följaktligen av kostnader av engångskaraktär hänförliga till de aktiviteter som pågår, bland annat förvärv och lagerflytt. Beslut om en väsentligt mer konservativ bedömning av värdet av äldre säsonger i lager vid årets slut medförde en större nedskrivning i kvartalet vilket var den största faktorn bakom den svagare bruttovinstmarginalen.

Tillväxtinitiativ

Parallellt med den löpande verksamheten tog vi under kvartalet flera steg för att säkerställa långsiktigt hållbar utveckling.

 • Vi förstärkte vårt erbjudande för återbruk med förvärvet av secondhand-plattformen Used By. Odd Mollys kläder har redan en stark position på andrahandsmarknaden och genom förvärvet tar vi ett starkare grepp om återbruk i ett digitalt format, i egen regi. Vi ser att konsumentens ökade fokus på hållbarhet kommer bidra till att secondhand-försäljning av märkeskläder kommer fortsätta växa mycket snabbt. Used By stärker Odd Mollys hållbarhetsinriktning på ett konkret sätt – en hållbar idé, digitalt fokus och ett steg till i kundresan.
 • Vi stärkte också bolagets finansiella ställning genom förvärv av en logistikfastighet med löpande stabila kassaflöden och genom kapitaltillskott i form av en riktad nyemission om 16 MSEK. Dotterbolaget Odd Molly Fastigheter AB kommer att utvärdera fortsatta intressanta möjligheter på den svenska fastighetsmarknaden.

Vår bedömning är att både Hunkydory och Used By kan integreras i verksamheten med skalfördelar och synergieffekter.

Ett starkare varumärkesbolag

Det år vi nu lämnar bakom oss har varit mycket utmanade och krävt kraftfulla åtgärder och insatser. Sammanfattningsvis är jag stolt över att vi beslutat och genomfört ett tufft åtgärdsprogram som reducerar driftskostnaderna väsentligt och samtidigt kombinerat detta med steg för att stärka förutsättningarna för framtida tillväxt. Vi har effektiviserat många delar av vår verksamhet samtidigt som vi stärkt vår finansiella ställning. Vi ser fram emot att möta våren som ett starkare varumärkesföretag och tillvarata möjligheterna med våra förvärv, fortsätta utveckla Odd Molly och relansera Hunkydory.

Jennie Högstedt Björk, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.