Kraftigt ökade intäkter från både mode och fastigheter

Sammanfattning 1 april – 30 juni 2021

 • Totala intäkter ökade med 110 procent till 79,1 MSEK (37,7), varav modeverksamheten
  stod för 60,2 MSEK (35,0) och fastighetsverksamheten för 18,9 MSEK (2,6).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 72,9 procent (62,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,7 MSEK (-9,3).
 • Orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 101,7 MSEK (-).
 • Resultat efter skatt uppgick till 78,8 MSEK (-11,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,04 SEK (-0,30).
 • Fyra förvaltningsfastigheter har tillträtts till ett fastighetsvärde om 221 MSEK.
  Samtliga förvärv utgör tillgångsförvärv.

Sammanfattning 1 januari – 30 juni 2021

 • Totala intäkter ökade med 45 procent till 152,3 MSEK (104,8), varav modeverksamheten
  stod för 117,3 MSEK (99,6) och fastighetsverksamheten för 35,0 MSEK (5,2).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 66,6 procent (55,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,7 MSEK (-15,2).
 • Orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 104,8 MSEK (0,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 78,6 MSEK (-18,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,06 SEK (-0,49).
 • Sju förvaltningsfastigheter har tillträtts till ett samlat fastighetsvärde om 276,5 MSEK.
  Samtliga förvärv utgör tillgångsförvärv.
 • Efter genomförda förvärv uppgår hyresintäkter från nuvarande fastighetsbestånd till 83,6 MSEK och driftnetto från fastighetsverksamheten till 69,2 MSEK på tolvmånadersbasis. Detta ska inte jämställas
  med en prognos för de kommande 12 månaderna då förändringar i omfattningen av och
  förutsättningarna för verksamheten kan komma att ändras.

Väsentliga händelser under kvartalet och efter balansdagen

 • Den 6 april ingick Odd Molly en avsiktsförklaring med en ledande e-handelsaktör om förvärv av bolagets nuvarande huvudlager i Borås för ett underliggande fastighetsvärde på 63 MSEK och en existerande uthyrningsbar yta på 12 700 kvadratmeter. Därutöver ska det uppföras en tillbyggnad av ny modern logistikanläggning i anslutning till existerande fastighet om cirka 8 400 kvadratmeter till bolaget vilket ger en total uthyrningsbar yta om cirka 21 100 kvadratmeter.
 • Den 12 april meddelade Odd Molly att hyresavtal tecknats med tre hyresgäster avseende att uppföra en ny och toppmodern 12 000 kvadratmeter stor lager- och logistikbyggnad. Byggnaden kommer hyras av tre aktörer, PDL Group AB, Sveriges ledande padelaktör, BLL som är ett privatägt tredjepartslogistikföretag samt ett ledande bolag verksamt inom förnybar energi.
 • Den 14 april fattade styrelsen, enligt bemyndigande, beslut om nyemission av 2 400 000 aktier i samband med tillträde av de tre fastigheter i Borås för vilka avtal tecknades den 31 mars. Underliggande fastighetsvärde för transaktionen var 137 MSEK och fastigheterna har ett driftnetto om 9 MSEK.
 • Vid ordinarie årsstämma den 7 maj beslutades att genomföra transaktionen med WRSD angående aktierna i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB samt bolaget Used By.
 • Den 17 maj tillträdde Odd Molly en fastighet i Varberg för vilket avtal tecknades 13 januari 2021. Överenskommet fastighetsvärde uppgick till 84 MSEK och som en del av med förvärvet emitterades totalt 926 735 nya stamaktier.
 • Den 7 juni tillträdde Philip Löfgren som Chief Financial Officer för koncernen. Philip har arbetat inom koncernen med liknande arbetsuppgifter tidigare och ansvarar idag för koncernens ekonomi och rapportering.
 • Den 18 juni ingick Odd Molly en avsiktsförklaring med HanssonGruppen EBJ AB avseende förvärv av totalt tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 167 MSEK. Två av fastigheterna förvärvas genom så kallad forward funding och planeras färdigställas under andra halvåret av 2022. Fastigheterna omfattar efter färdigställande en uthyrbar area om totalt 11 400 kvadratmeter och bedöms genera årliga hyresintäkter om cirka 10,4 MSEK med ett driftnetto om cirka 9,9 MSEK. Samtliga avtal löper med en hyresperiod om 10–15 år. Som en del i att finansiera affären beslutade styrelsen i Odd Molly att genomföra en riktad kontantemission om totalt 2 166 667 stamaktier av serie A till teckningskurs 18,00 SEK. Genom emissionen tillfördes totalt 39 MSEK före transaktionskostnader.
 • Den 30 juni meddelade Odd Molly att bolaget har tecknat avtal om att förvärva två intilliggande fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg, varav den ena är obebyggd med möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är bebyggd med en fullt uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med ett driftnetto om 5,3 MSEK.
 • Den 1 juli slutfördes transaktionen med att sälja dotterbolaget Odd Molly Sverige AB (Modeverksamheten och Used By) till We Are SpinDye (WRSD). I köpeskilling mottog Odd Molly International AB 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD till ett värde om 166 Mkr.
 • Den 1 juli tillträdde Tobias Lövstedt som Chief Operating Officer för koncernen. Tobias var tidigare Finansieringsansvarig för koncernens fastighetsverksamhet och kommer framgent ansvara för transaktioner, fastighetsutveckling och finansiering.
 • Den 16 juli meddelades att Odd Molly ingått en avsiktsförklaring avseende att förvärva totalt sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Beståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och det underliggande överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 402,6 MSEK. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig återstående kontraktlängd omkring sex år.

Delårsrapporten för Q3 2021 publiceras den 26 november 2021.