Logistea avser genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 350 Mkr i syfte att finansiera fortsatt tillväxt

Logistea AB (publ) (”Logistea”) har en tydlig tillväxtstrategi med målsättningen att uppnå ett fastighetsvärde om 15 Mdkr vid utgången av 2024. I syfte att finansiera fortsatt tillväxt avser bolaget att genomföra en fullt garanterad nyemission om 350 Mkr, före emissionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras efter att styrelsen har fattat beslut att genomföra Företrädesemissionen, vilket förväntas ske i mitten av mars 2022.

Efterfrågan på lokaler för lager, logistik och lättare industri är betydande och Logisteas tillväxt har varit kraftfull sedan den första fastigheten förvärvades i slutet av 2019. Bolagets projektportfölj bestod vid utgången av 2021 av 345 145 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde av 2 607 Mkr. Enbart under fjärde kvartalet 2021 tillträddes fastigheter till ett värde av 724 Mkr. Volymtillväxten inom förvaltningsfastigheter visar sin tydlighet vid årsvis jämförelse. Bolagets faktiska hyresintäkter fyrdubblades under 2021 och uppgick till 93 Mkr (18) för helåret samtidigt som driftnettot ökade till 65 Mkr (14).

Logistea har som övergripande tillväxtmål att inom tre år, vid utgången av 2024, uppnå 15 Mdkr i fastighetsvärde. Bolaget avser att växa både genom förvärv av fastigheter och mark samt genom nyproduktion och investeringar i det befintliga egna beståndet. Målet framöver är att årligen färdigställa minst 25 000 kvadratmeter ny uthyrningsbar yta och bolaget ser stora möjligheter att växa med befintliga och nya hyresgäster.

Som ett led i bolagets tillväxtstrategi avser styrelsen i Logistea att besluta om en nyemission om 350 Mkr, före emissionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattas med stöd av styrelsens bemyndigande som erhölls vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2021. Företrädesemissionen omfattas till fullo av tecknings- och garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och är således fullt garanterad.

Den tillförda likviden från Företrädesemissionen avses användas för att realisera bolagets tillväxtstrategi. Bland annat avses en del av emissionslikviden att användas i samband med bolagets planerade förvärv av en fastighetsportfölj innehållande 15 fastigheter till ett samlat fastighetsvärde om 770 Mkr, en avsiktsförklaring som offentliggjorts i ett separat pressmeddelande tidigare idag.

”Logistea har en offensiv förvärvsstrategi med målsättning att nå 15 miljarder kronor i fastighetsvärde vid utgången av 2024. Att några av bolagets största aktieägare garanterar nyemissionen genom sina tecknings- och garantiåtaganden bekräftar deras tilltro till Logistea och möjliggör för bolaget att realisera affärsplanen och agera vid attraktiva affärsmöjligheter”, säger VD Niklas Zuckerman, Logistea.

Villkoren för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras efter att styrelsen har fattat beslut att genomföra Företrädesemission, vilket bedöms ske i mitten av mars 2022.