Logistea förlänger räntebindningen och sänker finansieringskostnaden

Logistea har under november och december ingått nya räntederivat till ett nominellt belopp om totalt 800 miljoner kronor med en snittränta uppgående till 2,15 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden har ökat från 0,7 år till 2,2 år. Andelen räntesäkrad skuld har som resultat ökat från 20 procent till drygt 50 procent av total upplåning.

De genomförda åtgärderna minskar Logisteas ränterisk väsentligt. Den omstrukturerade derivatportföljen ger Logistea ett bättre skydd mot stigande räntor, längre räntebindning och lägre snittränta givet aktuella marknadsräntor och marknadens nuvarande räntekurva.

Den samlade effekten av åtgärderna sänker dessutom den genomsnittliga finansieringskostnaden, jämfört med aktuell räntenivå, med 0,2 procentenheter.

Logistea har ingått nya räntederivat till ett nominellt belopp om totalt 800 miljoner kronor med en snittränta uppgående till 2,15 procent. En ränteswap till ett nominellt belopp om 100 miljoner kronor med en löptid om 2 år har ingåtts. Utöver det har Logistea även tecknat perfomance-swappar till ett nominellt belopp om totalt 700 miljoner kronor med en genomsnittlig löptid om drygt fem år och en genomsnittlig barriärnivå om 3,75 procent.

Den fasta räntan betalas så länge 3-månaders Stibor ligger under respektive barriärnivå vid varje given räntesättningsperiod. Skulle 3-månaders Stibor ligga på eller över respektive barriärnivån inför en ny räntesättningsperiod då utgår räntesäkringen för den ränteperioden och Logistea betalar 3-månaders Stibor tills dess att 3-månaders Stibor faller under barriärnivån igen och då betalar Logistea återigen den fasta räntan i aktuell performance-swap.

Utöver ovan nytecknade derivat så har befintliga räntederivat om totalt 108 miljoner kronor i nominellt belopp med kortare kvarvarande löptid och övervärden om cirka 2 miljoner kronor under november månad lösts i förtid.

–Dessa åtgärder ökar bolagets räntesäkring markant samtidigt som det stärker Logisteas finansiella ställning samt sänker vår aktuella snittränta, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.