Logistea offentliggör prospekt i samband med notering av Stam B aktier på Nasdaq Stockholm

Logistea AB (publ) (”Logistea”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av bolagets Stam B aktier på Nasdaq Stockholm. Beräknad första dag för handel med bolagets Stam B aktier är omkring den 22 november 2021.

Såsom offentliggjordes den 22 oktober 2021 beslutades vid extra bolagsstämma i Logistea om en fondemission av Stam B aktier genom vilken en (1) Stam A aktie berättigar till tio (10) nya Stam B aktier, med en tiondels (1/10) röst per aktie. Sista dag för handel med Stam A aktier inklusive rätt att erhålla nya Stam B aktier var den 10 november 2021 och avstämningsdag för fondemissionen var den 12 november 2021. Utbetalning av Stam B aktier har påbörjats till berättigade aktieägare. Berättigade aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i fondemissionen utan kommer automatiskt erhålla Stam B aktier.

Logistea har ansökt om upptagande till handel av Stam B aktierna på Nasdaq Stockholm. Stam B aktier kommer att handlas med kortnamnet LOGI B och med ISIN-koden SE0017083207. Beräknad första dag för handel är omkring den 22 november 2021.

Med anledning av ansökan om upptagande till handel har Logistea upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Logisteas (www.logistea.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat.