Logistea slutför förvärv av fastighetsportfölj motsvarande ett fastighetsvärde om 403 MSEK

Logistea AB (publ) (”Logistea”) (under namnändring från Odd Molly International AB (publ)) fortsätter att växa snabbt med fokus på lager- och logistikfastigheter. Bolaget har tecknat avtal om att slutföra förvärvet av de sju fastigheterna i Karlskoga och Kristinehamn, vars avsiktsförklaring bolaget kommunicerade den 16 juli 2021. Uthyrningsbar yta motsvarar 100 000 kvm och uthyrningsgraden uppgår till cirka 98 procent. Fastigheternas underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 403 MSEK. Bedömd årlig hyresintäkt uppgår till cirka 42 MSEK och bedömt driftnetto uppgår till 29 MSEK. Tillträde beräknas omkring den 1 november 2021.

Logistea (under namnändring från Odd Molly International) har tecknat avtal om förvärv av sju fastigheter i Karlskoga och Kristinehamn och därmed fullföljt den avsiktsförklaring som bolaget kommunicerade den 16 juli 2021. Säljaren av fastigheterna är Karlskoga Industrifastigheter AB.

Fastigheterna är belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn, samtliga med kort avstånd till E18 och närhet även till bland annat Karlstad och Örebro.

Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till 100 000 kvm med en uthyrningsgrad om 98 procent. Beståndet har idag ett trettiotal hyresgäster inom logistik, industri samt MedTech. Genomsnittlig återstående kontraktlängd uppgår till cirka sex år. Odd Molly erhåller en hyresgaranti från säljaren i två år avseende de outhyrda lokalerna.

Befintlig ägare har genomfört omfattande investeringar i syfte att sänka driftskostnader och fastigheterna bedöms ha begränsat behov av underhåll den närmaste tiden. Fastigheternas underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 403 MSEK. Bedömd årlig hyresintäkt uppgår under 2021 till cirka 42 MSEK och bedömt driftnetto uppgår till 29 MSEK.

Förvärvet av de sju välskötta och i princip fullt uthyrda fastigheterna i Karlskoga och Kristinehamn stärker Odd Mollys intjäning och kassaflöde betydligt och utgör samtidigt ett utmärkt komplement till vår befintliga fastighetsportfölj, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea (under namnändring från Odd Molly International).

Förvärvet sker genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna är beräknade utifrån ett underliggande fastighetsvärde om ca 403 MSEK. Finansiering sker via en planerad riktad nyemission motsvarande totalt 102,6 MSEK, banklån och säljarrevers.

Som ett resultat av fattade beslut vid extra bolagsstämman i bolaget den 22 oktober 2021 avseende utdelning av aktierna i We Are Spin Dye till aktieägarna med avstämningsdag den 26 oktober 2021 samt införandet av nytt aktieslag i form av B-aktier med efterföljande fondemission och omvänd split blir en omräknad justerad emissionskurs 16,44 SEK i form av 6 240 000 nya Stamaktier av Serie B. Detta motsvarar den per 16 juli 2021 överenskomna kursen 19,00 SEK på Serie A justerad för besluten på den extra bolagsstämman.

Planerad tillträdesdag för de sju fastigheterna är omkring den 1 november 2021. Efter förvärvet uppgår Odd Mollys fastighetsportfölj till cirka 260 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta (exklusive pågående och planerade till- och nybyggnationer), samtliga belägna i attraktiva logistiknav i södra och mellersta Sverige.