Logistea tecknar LOI avseende förvärv av nybyggd fastighet i Enköping till ett överenskommet fastighetsvärde om 300 Mkr

Logistea AB (publ) har idag tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av en nybyggd fastighet i Enköping med ett underliggande fastighetsvärde om 300 Mkr. Årlig hyresintäkt uppgår till 14,4 Mkr. Affären finansieras genom emission av 250 000 A-aktier samt 4 295 455 B-aktier i Logistea till en teckningskurs om 35,00 respektive 32,88 kr per aktie och resterande del finansieras genom banklån.

Logistea har idag tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av fastigheten (Hagalund 1:30) som beräknas färdigställas under april 2022. Säljaren av fastigheten är S.A Properties AB. Den nybyggda fastigheten är belägen i ett attraktivt logistikområde utmed E18 i Enköping (trafikplats Annelund). Fastigheten består av 15 049 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Fastigheten är fullt uthyrd till två hyresgäster med en genomsnittlig hyrestid om 18,1 år. Bazar i Uppsala AB som bedriver omfattande grossistverksamhet inom kyl- och fryslager, har tecknat ett 20-årigt triple-net-avtal. WAP Padel, del av internationella koncernen LeDap, är fastighetens andra hyresgäst och har tecknat ett 15-årigt triple-net avtal. Årlig hyresintäkt uppgår till 14,4 Mkr. Avtalsteckning bedöms ske i mitten av mars 2022 och tillträde planeras ske i mitten av april 2022 efter att fastigheten slutbesiktigats.

Logistea har en aktiv förvärvsstrategi i relevanta lager- och logistiklägen i Sverige. Dagens avsiktsförklaring avser Logisteas första förvärv i Mälardalsregionen, en region där vi ser potential till flera förvärv framöver, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea. 

Logistea avser finansiera köpet genom kvittningsemission och banklån. Kvittningsemissionen motsvarar 150 Mkr och säljaren erhåller 250 000 A-aktier samt 4 295 455 B-aktier i Logistea. Teckningskurs för A-aktierna är 35,00 kr och 32,88 kr för B-aktierna.