Logistea tidigarelägger finansiell information avseende kapitalstruktur för tredje kvartalet 2021

Logistea AB (publ) (”Logistea”) tidigarelägger finansiell information avseende kapitalstruktur för tredje kvartalet 2021. Bakgrunden är regulatoriska krav där finansiell information rörande kapitalstruktur inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospekt. Nedan anges eget kapital och skulder, nettoskuldsättning samt ställda säkerheter per den 30 september 2021. Den finansiella informationen har inte reviderats av Logisteas revisor. Logistea publicerar fullständig Q3-rapport den 26 november 2021.

Eget kapital och skulder

MSEK 30 september 2021
Summa kortfristiga skulder (inklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder) 64,1
Mot garanti eller borgen 2,0
Mot säkerhet 14,8
Utan säkerhet 47,3
Summa långfristiga skulder (exklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder) 773,8
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet 674,7
Utan garanti/utan säkerhet 99,1
Summa eget kapital 741,8
Aktiekapital 8,0
Övrigt tillskjutet kapital 655,7
Balanserat resultat inklusive periodens resultat 78,1

Nettoskuldsättning

MSEK 30 september 2021
(A) Kassa och bank 79,1
(B) Andra likvida medel
(C) Övriga finansiella tillgångar
(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 79,1
(E) Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga skulder) 5,1
(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder 59,0
(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E+F) 64,1
(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G-D) -15,0
(I) Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument) 773,8
(J) Skuldinstrument
(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder
(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I+J+K) 773,8
(M) Total finansiell skuldsättning (H+L) 758,8

Likviditeten uppgick per den 30 september 2021 till 79,1 MSEK, bestående av likvida medel. Kortfristiga räntebärande skulder uppgick per den 30 september 2021 till 64,1 MSEK, varav kortfristiga bankskulder utgjorde 16,8 MSEK. Långfristiga räntebärande skulder uppgick per den 30 september 2021 till 773,8 MSEK varav långfristiga banklån utgjorde 674,7 MSEK.

Ställda säkerheter

MSEK 30 september 2021
Fastighetsinteckningar* 754,2
Företagsinteckningar
Andelar i dotterbolag 373,6
Pantsatta fordringar
Eventualförpliktelser 43,0

*Utnyttjat belopp per 30 september 2021 uppgår till 689,5 MSEK.