Logistea tillträder fastighet i Mullsjö/Jönköping till ett fastighetsvärde om 46 Mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt en fastighet i Mullsjö/Jönköping som förvärvades i december 2021. Fastigheten (Mullsjö Gyljeryd 1:43) är strategiskt belägen med närhet till tågstation och goda järnvägs-förbindelser samt riksväg 26, som är Sveriges längsta riksväg (även kallad Inlandsvägen syd), samt med närhet till E4:an. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 5 900 kvadratmeter. Utöver befintlig byggnad tillkommer även utvecklingsbar markyta där det bedöms finnas möjlighet att uppföra cirka 8 000 kvadratmeter ny uthyrningsbar yta. Nuvarande byggnad är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om 15 år. Årlig hyresintäkt uppgår till 3,4 Mkr och driftnetto till 3,2 Mkr. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 46 Mkr. Logistea finansierar fastighetsköpet genom riktade nyemissioner av 362 925 nya B-aktier samt kontant betalning.

Förvärvet av den fullt uthyrda fastigheten i Mullsjö stärker Logisteas intjäning och kassaflöde ytterligare och stärker samtidigt upp vår befintliga portfölj av lager- och logistikfastigheter i attraktiva tillväxtregioner, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.

Efterfrågan på lager- och logistiklokaler är betydande och Logisteas tillväxt har varit kraftfull sedan den första fastigheten förvärvades i slutet av 2019. Befintlig fastighetsportfölj per 31 december 2021, tillkommande förvärv under 2022 samt ingångna avsiktsförklaringar uppgår per idag till ett samlat fastighetsvärde om 3 856 miljoner kronor, 509 458 kvadratmeter uthyrningsbar yta samt årliga hyresintäkter motsvarande cirka 268 Mkr.