Logistea uppdaterar ramverk för vision, mål, strategi och utdelningspolicy i syfte att stödja en offensiv tillväxt och värdeskapande inom fastigheter för lager, logistik och lätt industri

Styrelsen för Logistea AB (publ), har idag beslutat om ett uppdaterat ramverk för bolagets vision, operativa och finansiella mål, strategi samt utdelningspolicy. Uppdateringen sker i syfte att stödja en offensiv tillväxt samt långsiktigt och hållbart värdeskapande inom fastigheter för lager, logistik och lätt industri. Övergripande tillväxtmål är att öka fastighetsportföljens värde från 2,6 miljarder kronor vid utgången av 2021 till ett fastighetsvärde som överstiger 15 miljarder kronor vid utgången av 2024.

Logisteas vision är att vara den naturliga långsiktiga partnern till företag som efterfrågar hållbara och moderna lokaler för lager, logistik och lätt industri. Visionen realiseras genom bolagets affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och mark.

Logisteas fastighetsportfölj har under två år tid växt från 189 Mkr i fastighetsvärde till cirka 2,6 Mdkr vid utgången av 2021. Fastighetsportföljen uppgick vid årets slut till cirka 345 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav cirka 301 100 kvadratmeter utgörs av förvaltningsfastigheter. Därutöver tillkommer en byggrättsportfölj om cirka 237 500 kvadratmeter. Bolaget har offensiva tillväxtplaner och ambition att bli en ledande aktör, varvid styrelsen idag har fattat beslut om följande strategi, mål och utdelningspolicy:

Strategi

 • Förvärva fastigheter samt byggbar mark i attraktiva lägen i Sverige och över tiden även övriga Norden lämpade för lager, logistik och lätt industri.
 • Löpande utveckling av befintligt fastighetsbestånd samt till- och nybyggnation av fastigheter på egen mark.
 • Prioritera en differentierad kundbas med finansiellt stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.
 • Bedriva verksamheten resurseffektivt där miljöpåverkan samt social hållbarhet bejakas vid affärsbeslut.

Operativa mål

 • Fastighetsvärde som överstiger 15 Mdkr vid utgången av 2024.
 • Årligen färdigställa minst 25 000 kvadratmeter ny uthyrbar yta.
 • 50 procent av fastighetsbeståndets drift ska vara digitaliserad vid utgången av 2026.
 • 50 procent av låneportföljen utgörs av grön finansiering vid utgången av 2026.

Finansiella mål och riskbegränsningar

 • Förvaltningsresultat per stamaktie ska öka med minst 10 procent per år i snitt över en femårsperiod.
 • Substansvärdet per stamaktie ska öka med minst 12 procent per år i snitt över en femårsperiod.
 • Belåningsgraden ska långsiktigt uppgå till högst 60 procent.
 • Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,8 ggr.

Hållbarhetsmål
Logistea stödjer FN Global Compact och står bakom Agenda 2030. Bolaget bedömer sig ha största möjlighet att påverka inom: nummer 7 (hållbar energi för alla), 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 11 (hållbara städer och samhällen), 12 (hållbar konsumtion och produktion) samt 13 (bekämpa klimatförändringar). Under Q4 2021 etablerade bolaget ett grönt finansiellt ramverk. Ramverket anger följande målsättning för samtliga nybyggnationer, och där så är möjligt, även för befintliga fastigheter eller vid tillkommande fastighetsförvärv:

 • BREEAM (Mycket bra eller högre) alternativt motsvarande certifieringsstandard, eller
 • Energicertifikat (EPC) A eller B, eller
 • Energiförbrukning understigande 20 procent av tillämplig nationell byggförordning, eller
 • Minska energiförbrukning med minst 30 procent vid större ombyggnationer.

Utdelningspolicy
Styrelsens mål är att årligen föreslå årsstämman att fatta besluta om utdelning motsvarande minst 30 procent av bolagets vinst. Styrelsen avser att under de närmaste åren prioritera tillväxt framför utdelning, vilket kan medföra låg eller utebliven utdelning till stamaktier.

Styrelseordförande, Patrik Tillman, kommenterar på bolagets uppdaterade ramverk:
”Under 2021 har bolaget genomfört en väsentlig verksamhetsförändring genom att renodla verksamheten till fastigheter och avyttra modeverksamheten. Förändringen skapade bästa möjliga förutsättningar för både verksamheterna samtidigt som aktieägarvärdet optimerades. Logistea har idag en stark plattform, med en solid ägarbas, hög finansiell kapacitet samt branschkunnigt ledningsteam med betydande transaktionserfarenhet. Bolagets uppdaterade strategiska ramverk och mål ger en tydlig riktning framåt och möjliggör fortsatt värdeskapande både på kort och lång sikt”.

VD, Niklas Zuckerman, kommenterar på bolagets uppdaterade ramverk:
”Efterfrågan på lokaler för lager, logistik och lätt industri är stark och stöds långsiktigt av den pågående digitaliseringen och ökade andelen e-handel. Vi ser för närvarande flertalet intressanta affärsmöjligheter både vad gäller förvärv och nyproduktion. Logisteas tillväxtmål om 15 miljarder kronor i fastighetsvärde vid utgången av 2024 är en tydlig markör att bolaget kommer vara en aktiv och marknadsledande inom detta marknadssegment framöver”.

Logistea publicerar bokslutskommuniké för 2021 den 18 februari 2022 klockan 07:30 CET.

För ytterligare information, kontakta


Patrik Tillman, Styrelseordförande Logistea
Patrik.tillman@lennerpartners.com

Niklas Zuckerman, VD Logistea
Niklas.zuckerman@logistea.se