Ny legal struktur skapar optimala förutsättningar för bolaget fastighets- och modeverksamhet

1 januari – 31 mars 2021

 • De totala intäkterna ökade med 9 procent till 73,2 MSEK (67,0), varav modeverksamheten stod för 57,0 MSEK (64,3) och fastighetsverksamheten för 16,2 MSEK (2,6).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 59,7 procent (52,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,0 MSEK (-5,9).
 • Orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 3,1 MSEK (0,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till -0,3 MSEK (-7,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,20).
 • Tre förvaltningsfastigheter har under kvartalet förvärvats till ett samlat fastighetsvärde om 59,4 MSEK. Samtliga förvärv utgör tillgångsförvärv.
 • Efter genomförda förvärv uppgår hyresintäkter från nuvarande fastighetsbestånd till 67,8 MSEK och driftnetto från fastighetsverksamheten till 56,4 MSEK på tolvmånadersbasis. Detta ska inte jämställas med en prognos för de kommande 12 månaderna då förändringar i omfattningen av och förutsättningarna för verksamheten kan komma att ändras.

Väsentliga händelser under kvartalet och efter dess utgång

 • Per den 1 januari 2021 gjordes en legal omorganisation där modeverksamheten flyttades till dotterbolaget Odd Molly Sverige AB. Samtidigt överläts dotterbolaget Used By International AB till Odd Molly Sverige AB. Odd Molly Denmark ApS avvecklades under det första kvartalet och kvarvarande dotterbolag inom modeverksamheten, Odd Molly Inc, och Odd Molly Finland Oy är under avveckling. Fastighetsverksamheten fortsätter att bedrivas i de av moderbolaget Odd Molly International AB helägda dotterbolagen. Moderbolaget Odd Molly International AB är främst ett holdingbolag.
 • Under det första kvartalet refinansierades större delen av koncernens kort- och långfristiga skulder. Ett nytt låneavtal tecknades med en större svensk bank med bättre lånevillkor än tidigare. Refinansieringen innebar att stora delar av de kortfristiga skulderna omklassificerats till långfristiga.
 • Den 13 januari meddelades det att Odd Molly har tecknat avsiktsförklaring om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med ett underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK. Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om cirka 5,5 MSEK under ett 10-årigt så kallat triple-net avtal med ett driftnetto om cirka 4,9 MSEK.
 • Den 26 januari offentliggjordes att Johanna Palm informerat styrelsen och VD att hon önskar lämna sin roll som Vice VD och CFO i Odd Molly. Processen att utse en efterträdare har inletts och skiftet kommer att ske senast under juli 2021.
 • Den 26 mars offentliggjordes att Odd Molly ingått avtal med We aRe Spin Dye (”WRSD”) avseende försäljning av Odd Mollys dotterbolag Odd Molly Sverige AB och Used By International AB. Som vederlag för bolagen erhåller Odd Molly aktier i WRSD vilka Odd Molly avser dela ut till befintliga aktieägare under det tredje kvartalet 2021, efter godkännande från Nasdaq Stockholm och beslut på extra bolagstämma. Efter transaktionerna blir kvarvarande Odd Molly ett rent fastighetsbolag med fokus på lager och logistikfastigheter.
 • Den 31 mars meddelades att Odd Molly tecknat avtal om att förvärva tre moderna lager och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK. Fastigheterna genererar årliga hyresintäkter om 10,3 MSEK med ett driftnetto om 9,0 MSEK och tillträddes som planerat senare den 15 april.
 • Den 6 april meddelades att Odd Molly ingått avsiktsförklaring med en ledande e-handelsaktör om förvärv av dess nuvarande huvudlager i Borås för ett underliggande fastighetsvärde på 63 MSEK. Odd Molly avser därutöver uppföra en tillbyggnad av ny modern logistikanläggning i anslutning till existerande fastighet om cirka 8 400 kvadratmeter till bolaget vilket ger en total uthyrningsbar yta om cirka 21 100 kvadratmeter.
 • Den 14 april fattade styrelsen, enligt bemyndigande, beslut om nyemission av 2 400 000 aktier i samband med tillträde av de tre fastigheter i Borås för vilka avtal tecknades den 31 mars.

Kommentar från VD

Uppdelning av verksamheten – optimala förutsättningar framåt

Efter en period av intensiv aktivitet inom bolaget där vår mode- och fastighetsverksamhet utvecklats sida vid sida kommer vi att ta steget fullt ut att dela upp de båda verksamheterna i olika legala enheter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt utveckling. Modeverksamheten har under de senaste två åren genomgått ett omfattande omställningsarbete med betydande kostnadsbesparingar samtidigt som investeringar gjorts i digitala försäljningskanaler. Fastighetsverksamheten har expanderat i snabb takt från en portfölj med en fastighet i slutet av 2019 till nuvarande 20 stycken, efter de senaste tillträdena i april. Som ett första steg i uppdelningen har en legal omorganisation genomförts och modeverksamheten drivs sedan början av året i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB vilket i sin tur äger Used By International AB. Som vi meddelade i slutet av mars kommer modeverksamheten inklusive Used By att säljas till We aRe Spin Dye under det andra kvartalet för att tillsammans bilda den nya koncernen Nordic Fashion Tech Group. Som betalning erhåller Odd Molly aktier i Nordic Fashion Tech Group vilka avses delas ut till Odd Mollys aktieägare under det tredje kvartalet 2021, efter godkännande från Nasdaq Stockholm och beslut på extra bolagsstämma. Kvarvarande Odd Molly blir då ett fastighetsbolag medan modeverksamheten drivs vidare i en ny konstellation med intressanta utvecklingsmöjligheter och stark finansiell grund.

Positivt rörelseresultat i kvartalet

Under det första kvartalet uppnåddes ett positivt rörelseresultat om 3,0 MSEK att jämföra med -5,9 MSEK samma period föregående år. Upphämtningen inom modeverksamheten fortsatte tack vare en mycket positiv utveckling både försäljnings- och lönsamhetsmässigt i den egna webbshopen och fortsatta kostnadsbesparingar. Fastighetsverksamheten bidrog alltmer positivt till resultatet i takt med att omfattningen av verksamheten vuxit.

Expansion från en stabil grund

I slutet av mars tillträddes tre nya fastigheter i Båstad och under april har ytterligare tre fastigheter förvärvats till portföljen. Därutöver har vi tecknat avsiktsförklaringar om förvärv av två stycken fastigheter som kommer att tillträdas under andra kvartalet. Efter dessa förvärv genomförts kommer beståndet att uppgå till 22 stycken fastigheter till ett värde om cirka 1 169 MSEK. Exploateringen av vårt mark- och utvecklingsområde i Vaggeryd går framåt där vi nu tecknat avtal med tre nya hyresgäster vilket ger klartecken till uppförandet av den första etappen om 12,000 kvadratmeter. Samtidigt pågår arbetet med att stärka organisationen med ytterligare kompetens och erfarenhet från fastighetsbranschen för att förvalta verksamheten och driva vår ambition att bli en viktig aktör på lager- och logistikmarknaden. Under det första kvartalet genomfördes en refinansiering av större delen av koncernens kort- och långfristiga skulder. Ett nytt ramavtal tecknades med en större svensk bank med bättre lånevillkor än tidigare. Refinansieringen innebar att stora delar av de kortfristiga skulderna istället är långfristiga vilket ytterligare stärker bolagets förmåga till fortsatt expansion.

Jennie Högstedt Björk, VD

Presentation av rapporten

På grund av rådande situation med pandemin hålls ingen presentation av rapporten. Frågor besvaras av nedanstående personer:

Jennie Högstedt Björk, VD

08-522 28 509

jennie.hogstedtbjork@oddmolly.com

Johanna Palm, CFO och vice VD

0760-10 24 55

johanna.palm@oddmolly.com

För fullständig rapport, se bifogad PDF.
Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 kl. 08:00 CET.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500

www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”.

Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.