Odd Molly erhåller Nasdaq Stockholms godkännande efter förnyad börsgranskning

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) erhöll idag Nasdaq Stockholms (”Nasdaq”) godkännande efter förnyad börsgranskning. Granskningen har genomförts mot bakgrund av att Nasdaq bedömt att Odd Molly, genom att renodla sin verksamhet till att bli ett fastighetsbolag inriktat på lager- och logistikfastigheter samt avyttrat modeverksamheten, genomgått en ”genomgripande förändring” enligt Nasdaqs regelverk. Mot bakgrund av Nasdaqs godkännande avser Odd Molly att kalla till extra bolagstämma i syfte att dela ut aktierna i We aRe SpinDye (”WRSD”) under hösten 2021.

Odd Molly har, som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 26 mars 2021, beslutat att renodla verksamheten till att bli ett fastighetsbolag inriktat på lager- och logistikfastigheter. Sedan slutet av 2019 har Odd Molly successivt förvärvat lager- och logistikfastigheter och bolaget äger 26 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 160 100 kvadratmeter till ett värde om 1 342,3 MSEK per den 17 september 2021.

Den 26 mars 2021 offentliggjorde Odd Molly även att bolaget ingått en avsiktsförklaring att sälja mode-verksamheten till WRSD. Den 1 juli 2021 förvärvade WRSD 100 procent av Odd Molly Sverige AB, inklusive Used By (Odd Mollys kvarstående modeverksamhet), genom betalning av nyemitterade aktier i WRSD. Efter transaktionen innehar Odd Molly cirka 53 procent av aktierna i WRSD. Odd Molly har för avsikt att dela ut detta innehav till existerande aktieägare.

I enlighet med Odd Mollys pressmeddelande den 5 maj 2021 så anses Odd Molly efter ovannämnda transaktioner, enligt Nasdaqs regelverk, ha genomgått en så kallad ”genomgripande förändring”.
Mot denna bakgrund har Nasdaq genomfört en förnyad börsgranskning av Odd Molly i syfte att
säkerställa att bolaget fortsatt uppfyller noteringskraven enligt Nasdaqs regelverk för emittenter.

Nasdaq har idag lämnat besked om att Odd Molly, även efter en utdelning av aktierna i WRSD,
fortsatt uppfyller noteringskraven och godkänt att Odd Mollys aktier fortsatt handlas på Nasdaq Stockholm.

Nasdaqs godkännande efter dess förnyade börsgranskning bekräftar det idoga arbete som bolaget bedrivit för att ställa om till att bli ett renodlat fastighetsbolag. I och med dagens väntade besked kan vi nu slutföra omställningen under hösten. Modeverksamheten ges samtidigt spännande möjligheter i dess nya konstellation, vilket ger goda förutsättningar för
ökat aktieägarvärde över tid, säger Patrik Tillman styrelseordförande Odd Molly International.

Ovannämnda utdelning av aktier i WRSD kan först ske efter Nasdaqs godkännande och därefter efter godkännande vid bolagsstämma. Efter dagens godkännande från Nasdaq avser bolaget att inom kort kalla till en extra bolagsstämma med förslag att genomföra utdelningen under hösten 2021.

I samband med Nasdaqs förnyade granskning har en så kallad Bolagsbeskrivning tagits fram, vilken finns att tillgå på Odd Mollys webbplats.