Odd Molly förvärvar ytterligare två logistik- fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde på 160 MSEK och planerar att genomföra riktade emissioner om totalt drygt 57 MSEK

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 26 augusti 2020

 

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller bolaget) har idag ingått avtal om att förvärva två logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 23 790 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 13,8 MSEK och driftnetto om cirka 10,7 MSEK. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 160 MSEK. Transaktionen sker genom två bolagsförvärv där Trenäs Förvaltning AB (”Trenäs”) äger 100 procent av det ena bolaget medan det andra bolaget har två andra ägare utöver Trenäs (tillsammans ”säljarna”). Tillträdet är planerat till den 22 oktober 2020. I samband med tillträdet planerar Odd Molly att genomföra en riktad emission av 3 750 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till Trenäs, givet godkännande på extra bolagsstämma i Odd Molly, samt en riktad kontant nyemission om totalt 3 400 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget The Phoenix Insurance Company Ltd (tillsammans ”Phoenix”), inom ramen för befintligt mandat. Totalt planeras emissioner om drygt 57 MSEK.

Med den idag presenterade fastighetstransaktionen och det i förra veckan annonserade förvärvet har Odd Molly på kort tid tagit viktiga steg i den pågående strategiska breddningen med ambitionen att vara en utmanare på logistikmarknaden. Efter genomförda transaktioner kommer bolagets totala fastighetsbestånd uppgå till knappt 73 000 kvadratmeter och beräknat driftnetto öka till 32,5 MSEK inklusive tidigare annonserad tillbyggnad i den logistikfastighet i Kristianstad som förvärvades i slutet av 2019, kommenterar Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Vi är glada att Phoenix Insurance Company, som en mycket välrespekterad institutionell investerare med stor erfarenhet av den nordiska fastighetsmarknaden blir ägare med strategisk ambition att stödja framtida tillväxt. Tillsammans med nuvarande huvudägare och styrelse skapas ett starkt team för framtiden, fortsätter Patrik Tillman.

Odd Molly har idag ingått avtal om att förvärva två logistikfastigheter genom förvärv av 100 procent av aktierna i två fastighetsbolag till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 160 MSEK. Totalt omfattar fastighetsbeståndet en uthyrbar area om 22 790 kvm varav 7 490 kvadratmeter i Borås och 16 300 kvadratmeter i Trollhättan med sammanlagt tre hyresgäster. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt ca 60 MSEK. Finansiering sker via en planerad nyemission på totalt drygt 57 MSEK, banklån och säljarreverser. Planerad tillträdesdag är den 22 oktober 2020.

I samband med förvärvet kommer Odd Molly genomföra riktade nyemissioner av totalt 7 150 000 nya Stam A-aktier till kurs 8,00 SEK vilket medför ett totalt belopp motsvarande 57,2 MSEK före transaktionskostnader.  

Den riktade kontanta nyemissionen baseras på det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 7 maj 2020 att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av Stam A-aktier, Stam D-aktier och/eller Preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 30 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen har utnyttjat 7 176 778 eller 19 procent före den idag annonserade transaktionen på 3 400 000 nyemitterade stam A-aktier. Efter nu aktuell riktad kontantemission kommer antalet aktier att öka med sammanlagt 10 576 778 stycken, motsvarande en ökning om 28 procent, till totalt 48 345 760 utestående aktier.

Aktierna emitteras till Phoenix-gruppen baserat på erhållna teckningsförbindelser från dessa parter.

Givet beslut på extra bolagsstämma avses vidare 3 750 000 nya stamaktier av serie A på sammanlagt 30,0 MSEK emitteras som riktad kvittningsemission till nuvarande huvudägaren av de två fastighetsbolagen, Trenäs Förvaltning AB. Kallelse kommer att skickas senast fyra veckor innan den planerade extra stämman den 15 oktober 2020.

Odd Mollys fastighetsbestånd ökar efter det idag presenterade förvärvet med 23 790 kvadratmeter till knappt 73 000 kvadratmeter inklusive tillbyggnaden i Kristianstad. Årliga avtalade hyresintäkter ökar från 23,9 MSEK till 37,7 och beräknat driftsnetto från 21,7 MSEK till 32,5 MSEK.

Odd Molly International AB har idag kl. 8:00 i separat pressmeddelande lämnat delårsrapport för januari-juni 2020.

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020 kl. 09:10 CET.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ) +46 733 50 61020

Johanna Palm, Vice Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ) +46 8 522 285 97