Odd Molly godkänt för notering på NASDAQ OMX Stockholm

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 10 juni 2010

NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt Odd Molly International AB (publ) för notering på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, där första dag för handel med aktien blir den 21 juni 2010.Detta pressmeddelande får ej publiceras i eller distribueras i länder där offentliggörande, publicering eller distribution kräver ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser.

Noteringen innebär att handeln i Odd Molly-aktien flyttar från handelsplatsen NASDAQ OMX First North (”First North”) till NASDAQ OMX Stockholm. Första handelsdag är den 21 juni 2010. Noteringen av Odd Mollys aktier vid First North upphör därmed och sista dag för handel på First North är den 18 juni 2010. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på NASDAQ OMX Stockholm. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, ODD.

– Det är mycket glädjande att Odd Molly har godkänts för notering på NASDAQ OMX Stockholm. Sedan listningen på First North i juni 2007 har vi byggt upp och utvecklat en organisation som är väl rustad för de krav som ett listbyte medför. Listbytet ökar förutsättningarna för en breddad investerarbas och likviditet i aktien – och innebär samtidigt ytterligare en kvalitetsstämpel på bolaget, säger Christer Andersson, styrelsens ordförande.

Ett prospekt finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.oddmolly.com (http://www.oddmolly.com/). I prospektet ingår ett preciserat rörelsemarginalmål som tidigare ej offentliggjorts. Tidigare lönsamhetsmål var att över en konjunkturcykel säkerställa en rörelsemarginal (EBIT) väl över tio procent. Odd Mollys finansiella mål är därmed:

Omsättningstillväxt
Målet är en tillväxttakt de närmaste åren överstigande i genomsnitt 20 procent per år.

Rörelsemarginal
Odd Mollys mål är att säkerställa en rörelsemarginal (EBIT) om minst 12 procent.

Skuldsättning
Soliditeten ska över tid hållas på minst 40 procent.

Vidare har Odd Mollys styrelse formulerat en ny utdelningspolicy:

Styrelsens mål är att årligen föreslå att bolagsstämman beslutar om utdelning motsvarande minst 40 procent av bolagets vinst till aktieägarna. Styrelsen kommer innan ett sådant förslag lämnas överväga om det finns möjlighet att lämna utdelning i denna storleksordning. I övervägandet kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer.

Odd Molly har anlitat Swedbank Markets som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare i samband med noteringsprocessen.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Andersson, styrelseordförande, mobil: 0707-52 60 10
Christina Tillman, VD, telefon: 08-522 28 502 eller mobil 0733-10 60 00

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom cirka 1 450 externa återförsäljare i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fyra egna butiker i Stockholm. Göteborg, Los Angeles och Köpenhamn. Odd Molly har drygt 40 anställda. Bolagets lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas fram till och med den 18 juni 2010 på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank. 

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport för det andra kvartalet, april-juni 2010, avges den 20 augusti 2010.Ordervärde för första halvåret 2011 (vår- och sommarkollektionerna) avges den 8 oktober 2010.Delårsrapport för det tredje kvartalet, juli-september 2010, avges den 21 oktober 2010.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande har upprättats i samband med Odd Mollys listbyte från First North till NASDAQ OMX Stockholm och innehåller inte något erbjudande om förvärv av aktier i Odd Molly. Pressmeddelandet får ej publiceras i eller distribueras i länder där offentliggörande, publicering eller distribution kräver ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av Odd Molly International AB (publ) för offentliggörande den 10 juni 2010, kl 8.00 CET, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com (http://www.oddmolly.com)