Odd Molly licenserar varumärket Hunkydory med option till förvärv

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 30 september 2019

Odd Molly har idag ingått avtal gällande licensering av det väletablerade svenska varumärket Hunkydory som ett led i strategin att ytterligare stärka sin position som internationell varumärkesaktör. Inom Odd Molly pågår ett omfattande förändringsarbete och bolaget bedömer att Hunkydory kan integreras i verksamheten och drivas på ett effektivt sätt med stora skalfördelar och synergieffekter som följd. Varumärket licenseras fram till och med 2023 med option att därefter förvärvas från det finska finansbolaget Bruk Financial Services Oy (Bruk) som i dagsläget äger varumärket.

Odd Molly har under det senaste året koncentrerat verksamheten till sin kärna som varumärkesföretag – att skapa klädkollektioner med stark personlighet distribuerade främst via egen onlineförsäljning och starka återförsäljare på hemmamarknaderna i Norden samt genom partnerskap internationellt. Målet med omställningsarbetet inom Odd Molly är att bli tydligare, snabbare och effektivare samt alltmer fokuserade på digital försäljning. Bolaget har idag en stark ledningsgrupp och produktutvecklingsavdelning, väletablerade leverantörer och struktur och kompetens för distribution både via egna kanaler och genom partners. Ett naturligt nästa steg i strategin är att skapa skalfördelar genom ökade volymer och Odd Molly gör bedömningen att bolaget kan driva Hunkydory på ett effektivt sätt med stora synergieffekter.

”Hunkydory har under alla år varit en kollega i branschen som vi hyst stor respekt för. Varumärket har en tydlig stil och position på marknaden. De har lyckats skapa en stark efterfrågan men, som jag ser det, inte lyckats ställa om tillräckligt snabbt när konsumentens beteende förändras. Vi ser fortsatt stor potential för varumärket och tror att vi utifrån Odd Mollys etablerade plattform kan skapa synergier och värden. Då vi frigjort kapacitet inom olika områden, genom vårt omfattande omstruktureringsarbete, ser vi att arbetet med att ta sig an en relansering av Hunkydory skulle vara fullt görbar utan att addera några betydande kostnader och därmed en stor möjlighet för bolaget att få utväxling på den starka struktur vi format”, kommenterar Jennie Högstedt Björk, VD Odd Molly.

Hunkydory – ett väletablerat varumärke

Hunkydory startade 1996 och utvecklades under många år med tillväxt under lönsamhet, 2010-2016 med en genomsnittlig omsättning per år på drygt 100 miljoner kronor. År 2010 lanserades egen e-handel och 2012 vann bolaget Guldknappen. 2015 nådde bolaget en omsättning på dryga 120 miljoner kronor. Samtidigt drabbades bolaget av större kundförluster som i kombination med en turbulent marknad och kraftig valutamotgång gjorde att bolagets detaljhandelsdel försattes i konkurs 2017, och hela bolaget i slutet av 2018. Sedan dess har varumärket Hunkydory ägts av det finska finansbolaget Bruk Financial Services Oy.

Licensavtal med option till förvärv

Odd Molly kommer från och med 2 oktober, 2019 och fram till och med den 31 december 2023 att licensera varumärket Hunkydory från Bruk och erlägga en licensavgift baserat på varumärkets omsättning. Rätten gäller distribution i alla kanaler. Under det fjärde kvartalet 2023 har Odd Molly rätten att förvärva varumärket mot en köpeskilling som är beroende av varumärkets omsättning vid den tidpunkten.

Odd Molly förbereder en relansering av Hunkydory för höst-/vinterkollektionen 2020 med försäljningsstart under det andra halvåret 2020 via webbshop och utvalda återförsäljare och partners. Avtalet väntas inte ha någon materiell inverkan på koncernens resultat eller finansiella ställning under innevarande räkenskapsår.

För ytterligare information kontakta:

Jennie Högstedt Björk, VD, 08-522 28 509

Johanna Palm, CFO och vice VD, 0760-10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2019 kl. 14:30 CET.