Odd Molly offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 27 december 2019

Ett prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.logistea.se/sv/. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se samt på Bolagets kontor med adress Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm. Handlingar som införlivats genom hänvisning i prospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida enligt ovan.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av 22 903 427 nyemitterade aktier i Odd Molly. De nya aktierna emitteras som vederlag för aktierna i de förvärvade bolagen Used A Porter International AB och Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB, samt i enlighet med Bolagets riktade nyemission i enlighet med beslut fattat vid extra bolagsstämma den 19 december 2019.

Aktierna upptas till handel på Stockholmsbörsen med förväntad första handelsdag den 7 januari 2020.

Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med transaktionerna.

Legal rådgivare

Walthon Advokater AB är legal rådgivare i samband med transaktionerna.


För ytterligare information, kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande i Odd Molly, + 46 73 350 61 20

patrik.tillman@lennerpartners.com

eller

Johanna Palm, CFO och vice VD i Odd Molly, + 46 760 10 24 55 

johanna.palm@oddmolly.com