Odd Molly offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet, inklusive indikativ resultatpåverkan i det tredje kvartalet till följd av värdering av förvärvade fastigheter

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 13 oktober 2020

Offentliggörande av prospekt

Ett prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjorts på Bolagets hemsida, logistea.se/sv/. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se samt på Bolagets kontor med adress Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm. Handlingar som införlivats genom hänvisning i prospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida enligt ovan.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av 10 576 778 nyemitterade stamaktier av serie A i Odd Molly. De nya aktierna emitteras som vederlag för aktierna i Millenium Fastigheter AB samt till följd av riktade kontantemissioner till utvalda investerare i enlighet med styrelsens bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2020.

Aktierna upptas till handel på Stockholmsbörsen med förväntad första handelsdag den 14 – 19 oktober 2020.

Med anledning av att ej tidigare offentliggjord information förekommer i prospektet återges informationen nedan under rubriken Ny finansiell information som återfinns i prospektet.

Indikativ resultatpåverkan i det tredje kvartalet 2020 med anledning av värdering av förvärvade fastigheter

I det idag publicerade prospektet framgår att de förvärvade fastigheterna förväntas upptas till ett värde om totalt 139,6 MSEK. Detta ger upphov till en indikativ positiv rörelseresultateffekt om cirka 17,5 MSEK och en effekt på resultatet efter skatt om cirka 13,8 MSEK. Dessa effekter är ej slutligt fastställda. De slutligt fastställda effekterna på rörelseresultatet och resultatet efter skatt kommer att påverka resultatet positivt i det tredje kvartalet 2020 och redovisas i samband med Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2020 som publiceras den 23 oktober 2020 kl. 08:00.

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår Odd Mollys kapitalstruktur och nettoskuldsättning per 31 juli 2020, vilket inte tidigare har offentliggjorts. Tabellerna nedan återger information i prospektet om Odd Mollys eget kapital och skuldsättning samt eventualförpliktelser per den 31 juli 2020. Samtliga siffror i tabellerna nedan är oreviderade.

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER                          

TSEK 31 juli 2020
Kortfristiga skulder
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet 15 767
Utan garanti/borgen eller säkerhet 56 627
Summa kortfristiga skulder 72 394
Långfristiga skulder
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet 112 436
Utan garanti/borgen eller säkerhet 5 739
Summa långfristiga skulder 118 175
Eget kapital
Aktiekapital 3 777
Övrigt eget kapital 109 678
Summa eget kapital 113 455

 

NETTOSKULDSÄTTNING

TSEK 31 juli 2020
(A) Kassa
(B) Likvida medel 29 580
(C) Övriga kortfristiga finansiella tillgångar
(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 29 580
(E) Kortfristiga kundfordringar och finansiella fordringar 14 484
(F) Kortfristiga finansiella skulder 15 767
(G) Kortfristiga del av långfristiga finansiella skulder 6 000
(H) Kortfristiga leverantörsskulder 17 151
(I) Kortfristig finansiell skuldsättning (F)+(G)+(H) 38 918
(J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I)-(E)-(D) -5 146
(K) Långfristiga finansiella skulder 110 429
(L) Villkorad köpeskilling
(M) Långfristiga kundfordringar
(N) Långfristig finansiell skuldsättning (K)+(L)+(M) 110 429
(O) Total finansiell nettoskuldsättning (J)+(N) 105 283

 

 

 

 

EVENTUALFÖRPLIKTELSER, INDIREKT
SKULDSÄTTNING OCH STÄLLDA SÄKERHETER

TSEK 31 juli 2020
Ställda säkerheter
Pantbrev fastighet 100 000
Företagsinteckningar 30 000
Pantsatta fordringar 2 963
Summa ställda säkerheter 132 963
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser 500
Hyresgarantier
Summa eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser 500

 

Prospektet innehåller dessutom en konsoliderad proformaredovisning för Odd Molly inklusive förvärv av aktierna i Millenium Fastigheter AB innefattandes en konsoliderad resultaträkning för de första sex månaderna 2020 och en konsoliderad balansräkning per 30 juni 2020.

Legal rådgivare

Walthon Advokater AB är legal rådgivare till Odd Molly i samband med transaktionerna.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ)

+46 733 50 610 20

Johanna Palm, CFO och Vice Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ)

+46 8 522 285 97

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 14:45 CET.