EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Odd Molly satsar för accelererad omställning och fortsatt tillväxt online –beslutar om företrädesemission av aktier om 26,8 MSEK samt föreslår bemyndigande om övertilldelningsoption om 10,5 MSEK

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Styrelsen i Odd Molly (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har beslutat, under förutsättning av godkännande av årsstämman den 4 maj 2018, att genomföra en nyemission om cirka 26,8 MSEK före emissionskostnader med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är primärt att, utifrån ett starkt utgångsläge, finansiera en accelererad satsning på försäljning via digitala kanaler och fortsatt internationell expansion. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets fyra största aktieägare.

Styrelsen har även beslutat att föreslå årsstämman den 4 maj 2018 att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 750 000 aktier motsvarande cirka 10,5 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”), för att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen och därigenom tillföra Bolaget ytterligare kapital.  

Villkor och utförligare information om Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen

Den som på avstämningsdagen den 25 maj 2018 är registrerad som aktieägare i Odd Molly äger rätt att med företräde teckna nya aktier i Odd Molly. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Odd Molly. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och tecknat ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter samt i andra hand till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen per aktie uppgår till 14,0 SEK. Totalt kommer högst 1 917 333 aktier att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 26,8 MSEK före emissionskostnader.

För att möjliggöra att Bolaget vid behov kan tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen och därigenom tillföra Bolaget ytterligare kapital har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman den 4 maj 2018 att bemyndiga styrelsen en möjlighet att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en nyemission i form av en så kallad övertilldelningsoption om högst 750 000 aktier, vilka emitteras till kursen 14,0 SEK per aktie.

Rätten att teckna aktier i Övertilldelningsoptionen ska tillfalla de personer som tecknar aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full teckning. Övertilldelningsoptionen kommer vid fullt utnyttjande att tillföra Bolaget ytterligare 10,5 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och bemyndigande om Övertilldelningsoptionen är villkorat av godkännande av årsstämman den 4 maj 2018 kl. 14.00 CEST som kommer äga rum i Odd Mollys showroom på Karlavägen 73 i Stockholm. Kallelse till årsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Aktier och aktiekapital

Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer 2 667 333 aktier att emitteras till en kurs om 14,0 SEK per aktie och sammanlagt tillföra Bolaget cirka 37,3 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 266 733,3 SEK, till sammanlagt 841 933,3 SEK.

Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 25,0 procent, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen. Utspädningseffekten från Övertilldelningsoptionen ensamt uppgår till cirka 8,9 procent. Totalt, vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen, kommer utspädningen uppgå till cirka 31,7 procent för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen. Aktieägare har möjlighet att finansiellt kompensera sig för utspädningseffekten genom att avyttra sina teckningsrätter.

Teckningsåtaganden och garantiförbindelser

Aktieägarna Kattvik Financial Services AB, M2 Capital Management AB, ATV Holding AB och New Moon Förvaltning AB, med ett sammanlagt innehav om cirka 60,5 procent av antalet aktier i Bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i Företrädesemissionen. Samma aktieägare garanterar därutöver Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 10,6 MSEK, motsvarande cirka 39,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen garantiersättning utgår i samband med garantiåtagandet. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Företrädesemissionen är därmed fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ovan aktieägare har även åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen på årsstämman den 4 maj 2018.

Prospekt

Odd Molly kommer med anledning av Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen och under förutsättning att årsstämman godkänner respektive beslutar om desamma, att upprätta ett prospekt som kommer offentliggöras när Finansinspektionen har godkänt prospektet, vilket beräknas ske omkring den 29 maj 2018.

Bakgrund och motiv

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna utga?r fra?n ett tydligt stilkoncept och bolaget drivs av starka värderingar. Odd Mollys produkter säljs via egna kanaler, samt via säljteam och agenter till externa återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når drygt 40 länder.

Odd Molly har en etablerad position med en hög varumärkeskännedom och en stark försäljningstillväxt via digitala kanaler, vilket gör Bolaget väl positionerat för att möta de genomgripande förändringar som sker på marknaden med ett skifte till ökad e-handelskonsumtion. För Odd Mollys del märks förändringen tydligt genom att försäljningen via digitala kanaler växer samtidigt som försäljningen via traditionella fysiska återförsäljare har en svagare utveckling.

Odd Molly har under flera år fokuserat på att öka kontrollen över distributionen och andelen försäljning från digitala kanaler. Det har lett till att över 50 procent av försäljningen 2017 kom från de egna försäljningskanalerna (fysiska butiker och egen webbshop) samt att 40 procent av den totala försäljningen skedde via digitala kanaler – egen och extern e-handel.

Vidare har Odd Molly 18 egna fysiska butiker som står för en icke oväsentlig del av försäljningen samtidigt som butikerna har en avgörande roll för att stärka Odd Mollys varumärke och driva försäljning till Bolagets webbshop. Försäljningen online väntas fortsätta växa, medan försäljningen via egna butiker förväntas ha en mer begränsad utveckling framöver. Bolaget kan komma att optimera antalet egna butiker.

Den svenska marknaden stod för cirka 70 procent av försäljningen av Odd Mollys produkter 2017. Bolaget ser stor potential att stärka varumärkespositionen utanför sin hemmamarknad i Sverige och har för avsikt att öka satsningen på försäljningsaktiviteter riktade till den internationella marknaden inklusive lokala och internationella e-handlare.

Odd Molly ser goda möjligheter att genom ökade marknadsinsatser och IT-investeringar fortsätta driva försäljningen i de egna kanalerna med fokus på egen e-handel. En ökad försäljning i egen regi skapar bättre lönsamhetsförutsättningar samtidigt som den ökar behovet av rörelsekapital i Bolaget. Den omställning som pågått under några år kommer nu att accelereras, inkluderande omprioriteringar av resurser samt optimering av organisation och arbetssätt.

Odd Molly har en stark utgångspunkt och för att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns, ställa om i snabb takt samt för att finansiera ett ökat rörelsekapitalbehov, som den ökade andelen försäljning i egna kanaler ger upphov till, har styrelsen beslutat genomföra Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

  • 4 maj 2018                              Beslut om Företrädesemissionen på Bolagets årsstämma
  • 23 maj 2018                           Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
  • 24 maj 2018                           Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
  • 25 maj 2018                           Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
  • 29 maj 2018                           Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
  • 30 maj – 13 juni 2018       Teckningsperiod
  • 30 maj – 11 juni 2018        Handel i teckningsrätter
  • 19 juni 2018                           Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Odd Molly i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Odd Molly. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Odd Molly kommer endast skett genom det prospekt som Odd Molly planerar att offentligöra den 29 maj 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Odd Molly har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande
+46 733 50 61 20

Johanna Palm, CFO
+46 760 10 24 55

Detta är sådan information som Odd Molly International AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2018, kl. 08.55 CEST.

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når drygt 40 länder. Bolaget har även 18 egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap. Läs mer på logistea.se.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com