Odd Molly slutför förvärv av Logistikfastighet och Used A Porter International AB

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 19 december 2019

Odd Molly International AB (publ) (“Odd Molly” eller “Bolaget”) har per dagens datum slutfört förvärv av en logistikfastighet (”Logistikfastigheten”) och av Used A Porter International AB (”Used By”). Tillträdena har skett i enlighet med de avtal Odd Molly tecknat om förvärv av samtliga aktier i Logistikfastighetens ägarbolag Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB och Used By, som offentliggjordes den 19 november 2019.


Logistikfastigheten, med fastighetsbeteckning Kristianstad Vä 1:10, är belägen i Norra Åsum i Kristianstad kommun i Skåne och har en uthyrbar area om 16 468 m² bestående av lager- och kontorsytor. Logistikfastigheten är värderad till cirka 189,0 MSEK och köpeskillingen uppgick till 75,6 MSEK. Hela den uthyrbara ytan hyrs ut till två hyresgäster med hyresavtal som löper ut 2031 och bidrar med totala hyresintäkter om cirka 9,9 MSEK per år. Styrelsen i Odd Molly bedömer att Logistikfastigheten kommer att bidra med stabila kassaflöden för koncernen.


Used By erbjuder en digital plattform för secondhand-försäljning av märkesvaror inom segmenten mode, hem och barn. Used By verkar för att främja återanvändning och ökat hållbarhetstänk inom klädbranschen genom att erbjuda en modern plattform för den snabbväxande secondhand-marknaden för varumärkeskläder. Vidare innehar Used By stark kompetens inom IT och har ett nära samarbete med kända influencers. Styrelsen i Odd Molly bedömer att förvärvet kompletterar den befintliga verksamheten samt skapar förutsättningar för att bemöta det snabbt växande intresset för hållbar konsumtion och marknaden för seconhand-försäljning av varumärkeskläder.


Förvärven av Logistikfastigheten och Used By har båda finansierats med nyemitterade aktier i Odd Molly inom ramen för två apportemissioner.


Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med förvärven.

Legal rådgivare

Walthon Advokater AB är legal rådgivare i samband med förvärven.

 

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande i Odd Molly, + 46 73 350 61 20
patrik.tillman@lennerpartners.com

eller

Johanna Palm, CFO och vice VD i Odd Molly, + 46 760 10 24 55 
johanna.palm@oddmolly.com