Odd Molly tecknar avsiktsförklaring att förvärva tre lager- och logistikfastigheter, inklusive snabbväxande self storage-rörelse

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 22 december 2020

 

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har den 21 december ingått avsiktsförklaring om att förvärva tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 52,5 MSEK. Fastighetsbestånden genererar årliga hyresintäkter om cirka 6,0 MSEK med ett driftnetto om cirka 4,7 MSEK. I förvärvet ingår även en framgångsrik self storage-verksamhet som Odd Molly planerar att expandera under nuvarande ägares regi som ett självständigt affärsområde inom Odd Mollys fastighetsverksamhet.

Köpeskillingen uppgår till cirka 45 MSEK. Odd Molly avser betala köpeskillingen genom en riktad emission av högst 1 437 500 nya stamaktier till kursen 16 SEK per aktie samt genom banklån och säljarreverser.

Avtalet omfattar förvärv av tre moderna lager och logistikfastigheter i Båstadsområdet. Som en del av transaktionen avser vi tillsammans med nuvarande ägare utveckla den framgångsrika self storage-rörelse som bedrivs på två av fastigheterna inom ramen för Odd Mollys fastighetsverksamhet. Vi ser stor potential att utveckla denna verksamhet ytterligare med god lönsamhet, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Fastighetsförvärv inklusive self storage

Odd Molly har den 21 december ingått en avsiktsförklaring att förvärva tre lager- och logistikfastigheter genom förvärv av 100 procent av aktierna i tre fastighetsbolag till ett underliggande fastighetsvärde om 52,5 MSEK. De två största fastigheterna är belägna i Båstad kommun och den mindre fastigheten är belägen i Laholms kommun. Fastighetsbestånden omfattar en uthyrbar area om knappt 9 000 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 6,0 MSEK, med ett driftnetto om cirka 4,7 MSEK.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till cirka 45 MSEK för samtliga förvärv. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas i samband med nyemission av högst 1 437 500 nya stamaktier av serie A till kurs 16 SEK, motsvarande ett belopp om 23,0 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser. Slutligt avtal avses att ingås mellan parterna i januari 2021 och planerad tillträdesdag är den 15 mars 2021.

I förvärvet ingår en framgångsrik self storage-verksamhet som bedrivs på två av fastigheterna, i Båstad respektive Laholm. Under fortsatt ledning av nuvarande ägare ska detta affärssegment skapa en bas för en framtida affärsutveckling och expansion inom Odd Mollys fastighetsverksamhet, med initialt fokus på sydvästra Sverige. Nuvarande verksamhet omfattar cirka 400 förråd i två anläggningar.

Den tredje fastigheten belägen i Båstad och är uthyrd till en 3PL-aktör under ett så kallat triple net- avtal med en hyresperiod på lägst 7 år.  

Odd Mollys totala fastighetsbestånd ökar genom transaktionerna från idag cirka 898 MSEK till cirka 950 MSEK. Antalet uthyrningsbara kvadratmeter stiger från cirka 120 000 till cirka 129 000 kvadratmeter, exklusive planerade nybyggnationer i Vaggeryd Logistik Park.

Beräknat driftnetto ökar från cirka 53 MSEK inklusive tidigare annonserade förvärv och tillbyggnad i Kristianstad, till cirka 58 MSEK, exklusive planerade nybyggnationer i Vaggeryd Logistik Park.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ) +46 733 50 61020

Johanna Palm, Vice Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ) +46 8 522 285 97

Tobias Lövstedt, Finansansvarig Odd Molly Fastighetsverksamhet +46 735 026 877

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08:30 CET.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500

www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.