Odd Molly tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av en fastighetsportfölj med lager- och industrifastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 402,6 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avsiktsförklaring avseende förvärv av totalt sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Beståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 402,6 MSEK. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig återstående kontraktlängd överstiger sex år.

Vi är mycket glada över att idag kunna presentera denna planerade affär som stärker såväl Odd Mollys kassaflöde som intjäning. De förvärvade fastigheterna kompletterar vår fastighetsportfölj väl, med starka och stabila aktörer inom sina respektive segment. Det är en affär som passar oss mycket väl och som vi är nöjda över att kunna genomföra i befintlig marknad, säger Odd Mollys COO Tobias Lövstedt.

Fastigheterna är belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn, alla med kort avstånd till E18, och närhet till bland annat Örebro och Karlstad. Fastigheterna har även närhet till centrum i respektive ort. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda med undantag för en mindre vakans för vilken Odd Molly erhåller en hyresgaranti från Säljaren i två år. Fastigheterna bedöms ha lågt behov av underhåll den närmaste tiden på grund av omfattande investeringar som genomförts av befintlig ägare i syfte att sänka driftskostnaderna. Beståndet innefattar ett trettiotal hyresgäster inom logistik, industri och medtech.

Förvärvet sker genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna är beräknade utifrån ett underliggande fastighetsvärde om 402,6 MSEK. Finansiering sker via en planerad riktad nyemission motsvarande totalt 102,6 MSEK och preliminärt cirka 5 400 000 nya stamaktier av Serie A till kurs 19,00 SEK, banklån och säljarrevers. Planerad tillträdesdag är den 1 november 2021.