Odd Molly tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om 167 MSEK och genomför samtidigt en riktad kontantemission om 39 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med HanssonGruppen EBJ AB avseende förvärv av totalt tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 167 MSEK (”Förvärvet”). Två av fastigheterna förvärvas genom så kallad forward funding och planeras färdigställas under andra halvan av 2022. Fastigheterna omfattar efter färdigställande en uthyrbar area om totalt 11 400 kvadratmeter och bedöms genera årliga hyresintäkter om cirka 10,4 MSEK med ett driftnetto om cirka 9,9 MSEK. Samtliga avtal löper med en hyresperiod om 10–15 år.

Förvärvet bidrar ytterligare till att stärka vår position som en utmanare på lager- och logistikmarknaden. Det är extra roligt att genomföra våra första förvärv i Göteborgsregionen, i strategiskt bra lägen runtom Göteborg intill E6 och E20. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med HanssonGruppen/EBJ som en regional partner. Vi är samtidigt väldigt glada att addera Bengt Kjell med sin stora erfarenhet till listan av aktieägare och att Phoenix Insurance Company, som en mycket välrespekterad institutionell investerare, ökar sitt ägande i Odd Molly, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Två av fastigheterna genomförs som så kallad forward funding, där Odd Molly tillträder fastigheterna i samband med byggstart och HanssonGruppen och EBJ Förvaltning genomför projekten. Produktionstid är beräknad till 12 månader, med byggstart i höst. Den tredje fastigheten är en förvaltningsfastighet med en genomsnittlig kontraktslängd om ca 13 år. Slutliga avtal bedöms ingås mellan parterna senast augusti 2021 och tillträde till samtliga tre fastigheter beräknas ske under hösten 2021. Finansiering sker via främst nyemission av stamaktier samt genom banklån och säljarreverser.

Som en del i att finansiera Förvärvet har styrelsen i Odd Molly beslutat genomföra en riktad kontantemission om totalt 2 166 667 stamaktier av serie A till teckningskurs 18,00 SEK. Tecknare är Bengt Kjell som totalt tecknar 500 000 aktier samt en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Company som totalt tecknar 1 666 667 aktier. Genom emissionen tillförs bolaget ett totalt belopp motsvarande totalt 39 MSEK före transaktionskostnader.

Vi tror fortsatt väldigt mycket på Odd Molly som en framtida stark aktör på den svenska fastighetsmarknaden inom logistik- och industrisegmentet. Det är oerhört kul att få möjlighet att göra ytterligare tre affärer tillsammans med Odd Molly. Vi ser mycket fram emot att få färdigställa och så småningom även överlämna två oerhört fina och nyuppförda byggnader till Odd Molly, säger Stefan Hansson och Erik Björklund, ägarna av HanssonGruppen EBJ AB.