Odd Molly till First North

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och modig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly har sedan starten 2002 växt kraftigt och visar ökande lönsamhet. Bolagets produkter säljs idag i 27 länder runt om i världen genom drygt 1 100 återförsäljare. Inför bolagets fortsatta expansion på befintliga och nya marknader genomför Odd Molly en nyemission och en ägarspridning i samband med att bolagets aktier tas upp till handel på First North.

• Odd Mollys snabba och lönsamma tillväxt bygger dels på kreativ design och konsekvent varumärkesarbete, dels på en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk.

• För helåret 2007 prognostiserar Odd Molly en omsättning på drygt 120 MSEK baserat på bindande order, vilket motsvarar en tillväxt på drygt 120 procent, och ett rörelseresultat (EBIT) på omkring 15 MSEK.

• Erbjudandet i korthet

• Nyemission och utförsäljning av befintliga aktier om totalt högst 1 271 909 aktier, motsvarande cirka 22 procent av kapitalet och rösterna.

• Anmälningsperioden är 15 maj-1 juni 2007.

• Försäljningspriset är 40 kronor per aktie.

• Genom nyemissionen beräknas Odd Molly komma att tillföras cirka 30 MSEK före avdrag för kostnader för erbjudandet.

• Beräknad första handelsdag på First North är den 18 juni 2007.

”Vi har på bara fem år lyckats lansera Odd Molly i 27 länder och vi fortsätter växa på alla marknader. När vi nu tar in kapital för att skapa trygghet inför en fortsatt expansion är vi måna om att behålla vår tydliga särprägel. Vi är ett egensinnigt varumärkesbolag som ska växa klokt, stärka vår organisation och fortsätta utveckla vackra kollektioner för modiga kvinnor”, säger Christina Tillman, VD för Odd Molly.

Bakgrund och motiv
Styrelsen för Odd Molly och dess ägare har, i syfte att underlätta bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning genom en nyemission och en utförsäljning av vissa av de befintliga aktierna. Styrelsen i Odd Molly har med anledning härav ansökt om och erhållit godkännande för att bolagets aktier ska upptas till handel på First North, villkorat av att Odd Molly uppnår spridningskravet.

Under de senaste åren har Odd Molly uppvisat en kraftig tillväxt. Sedan starten 2002 och fram till och med 2006 har bolaget mer än fördubblat sin omsättning för varje år. Den kraftiga omsättningsökningen innebär att inköpsvolymerna blir allt större och medför ett ökat kapitalbehov. Den föreliggande nyemissionen syftar till att stärka bolagets rörelsekapital för att underlätta en fortsatt expansion. Nyemissionslikviden kommer att användas till ökade satsningar på de 27 marknader där bolaget idag är verksamt och på utveckling av nya marknader, främst i Västeuropa. Satsningarna omfattar fortsatt produktutveckling och breddning av bolagets marknadsföringsinsatser i syfte att öka antalet återförsäljare.

Att Odd Mollys aktier tas upp till handel på First North medför ökad uppmärksamhet från kunder, kapitalmarknad och media, vilket förväntas öka kännedomen om bolaget och dess varumärke. Detta bedöms även kunna underlätta möjligheterna att etablera kontakt med framtida samarbetspartners. Nyemissionen, försäljningen av befintliga aktier och handeln på First North ger en ökad ägarspridning samt möjligheter för såväl medarbetare som kunder att bli delägare i bolaget.

Odd Molly i korthet
Odd Molly grundades 2002 av Karin Jimfelt-Ghatan, Per Holknekt och Christer Andersson. Genom kreativ och modig design och ett konsekvent varumärkesarbete har bolaget blivit mycket framgångsrikt och på kort tid etablerat sig på den internationella modemarknaden. Odd Molly har på bara fem år gått från noll till 27 länder, drygt 1 100 återförsäljare och en omsättning som i år beräknas till drygt 120 miljoner kronor baserat på redan lagda order, mer än en fördubbling från 2006. Sedan starten har omsättningen mer än fördubblats varje år och resultatet har utvecklats i en positiv riktning.

Odd Molly designar och säljer kläder för kvinnor. Målgruppen är kvinnor mellan 25 och 50 år med självförtroende, som vågar gå sin egen väg och har stora ambitioner i livet utan att ta sig själva på för stort allvar. Designen utmärker sig genom kvalitet i en skön tappning med en profilering som bygger på en avslappnad attityd till livet. Den detaljrika och omsorgsfulla designen ska få kunden att känna sig glad och skapa en mystik och gemenskap i de värden som förenar kvinnor.

Odd Mollys affärsmodell möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Bolaget representeras av självständiga agenter runt om i världen som vidarebefordrar återförsäljarnas order cirka sex månader före leverans. Odd Molly har inga egna butiker och anlitar externa tillverkare. Bolaget producerar endast den kvantitet av varje artikel som är beställd och kan på så sätt minimera varulagerrisken och i god tid anpassa organisationen för fortsatt tillväxt. Idag har Odd Molly 16 anställda på huvudkontoret i Stockholm samt avser att inom kort anställa en USA-chef till kontoret i Los Angeles.

2005 vann Odd Molly det välrenommerade designpriset International Baltic Fashion Awards, Prêt-à-porter, i Tyskland. I augusti 2006 genomförde bolaget sin första internationella modevisning i Stockholm. 2006 lanserades Odd Molly i USA som idag redan är varumärkets största marknad efter Sverige.

Erbjudandet
I samband med erbjudandet inbjuds allmänheten i Sverige samt svenska och internationella institutionella investerare att teckna aktier i Odd Molly. Försäljningspriset i erbjudandet är 40 SEK per aktie och omfattar högst 521 909 befintliga aktier och högst 750 000 nyemitterade aktier, totalt högst 1 271 909 aktier. De erbjudna aktierna motsvarar cirka 22 procent av kapitalet och rösterna, förutsatt att erbjudandet fulltecknas.

Antalet aktier före och efter erbjudandet uppgår till 5 002 000 respektive 5 752 000, med antagande om fullteckning. Befintliga aktieägare har för avsikt att långsiktigt kvarstå som ägare. Därför har huvudaktieägarna förbundit sig att inte, utan skriftligt medgivande från Swedbank i varje enskilt fall, avyttra aktier i Odd Molly under en period om tolv månader från första handelsdagen. Dock förbehåller sig huvudaktieägarna rätten att under en koncentrerad period avyttra maximalt sex procent av antalet aktier och röster i bolaget. Övriga aktieägare har förbundit sig att inte, utan skriftligt medgivande från Swedbank i varje enskilt fall, avyttra någon del av sitt ägande under en tidsperiod om sex månader från den första handelsdagen.

Prospekt och anmälningssedel
Prospekt och anmälningssedel kan erhållas/beställas kostnadsfritt från Odd Molly på telefon:
08-522 285 00 alternativt e-post: ir@oddmolly.com, samt från Swedbank, Swedbank Markets, Emissioner på telefon: 08-585 918 00 alternativt e-post: emissioner.sthlm@swedbank.se .

Prospekt och anmälningssedel kommer även att hållas tillgängligt på hemsidorna hos Odd Molly ( www.oddmolly.com ) och Swedbank ( www.swedbank.se/prospekt ).

Anmälan skall vara Swedbank tillhanda senast kl. 17.00 den 1 juni 2007.

Rådgivare
I samband med erbjudandet bistår Swedbank Markets som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som juridisk rådgivare.

Tidplan
Anmälningsperiod: 15 maj-1 juni 2007
Anmälan: Anmälan skall göras på särskild anmälningssedel, vilken skall lämnas till något av Swedbanks eller sparbankernas kontor i Sverige. Anmälningssedlar kan också skickas till: Swedbank, Swedbank Markets, Emissioner E676, 105 34 Stockholm.
Likviddag: 12 juni 2007
Beräknad första handelsdag: 18 juni 2007

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-10 60 00
Christer Andersson, Styrelseordförande Odd Molly, telefon: 08-522 28 505 Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och modig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs idag i 27 länder runt om i världen genom drygt 1 100 återförsäljare. Odd Molly har 16 anställda. Omsättningen 2006 uppgick till 54,5 MSEK och rörelseresultatet till 4,9 MSEK. För 2007 förväntas omsättningen uppgå till drygt 120 MSEK med ett rörelseresultat omkring 15 MSEK.