Odd Molly upprättar grönt finansiellt ramverk med Second Party Opinion från ISS ESG

Odd Molly International AB (publ) (“Odd Molly”) etablerar ett grönt ramverk (”Ramverket”) som möjliggör för bolaget att emittera bland annat gröna obligationer. Syftet är att kunna finansiera och refinansiera gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering såsom solpaneler. Ramverket är upprättat i enlighet med Green Bond Principles och Green Loan Principles. ISS ESG har genomfört en oberoende granskning av Ramverket.

Odd Molly etablerar ett grönt ramverk som möjliggör för bolaget att emittera bland annat gröna obligationer. Syftet är att kunna finansiera och refinansiera alla nybyggnationer, befintliga och större renoveringar av byggnader samt investeringar i energieffektivisering såsom solpaneler. Etableringen av Ramverket, med fokus på gröna och energieffektiva byggnader, är ett naturligt nästa steg i Odd Mollys hållbarhetsarbete som även inkluderar fokus på hållbar finansiering.

Ramverket för grön finansiering har upprättats i enlighet med Green Bond Principles, utformat av ICMA (International Capital Markets Association) samt Green Loan Principles, utformat av LMA (Loan Market Association).

En extern granskning av Ramverket har genomförts av en oberoende tredje part; ISS ESG, som har bedömt att det gröna Ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, stödjer bland annat FN’s Globala Mål (UN Sustainability Development Goals); 7 ”Hållbar energi för alla”, 11 ”Hållbara städer och samhällen” och 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”.

Hållbarhet, med bland annat fokus på reduktion av koldioxidutsläpp genom energieffektiva byggnader, är en integrerad del av vår långsiktiga affärsstrategi. Att upprätta ett grönt ramverk är därför ett naturligt steg i vår fortsatta realisering av bolagets affärsplan, säger Tobias Lövstedt, COO för Odd Molly International AB.

Odd Mollys nuvarande berättigade gröna tillgångar uppgår till cirka 670 MSEK, där bland annat bolagets projekt i Vaggeryd, Kungsbacka, Kungälv, utbyggnaden i Viared, Borås samt energibesparande åtgärder och investeringar i solpaneler ingår.

Odd Molly avser att regelbundet rapportera avseende underliggande gröna tillgångar. En rapport kommer årligen att publiceras på bolagets webbplats.

Bolagets Ramverk tillsammans med dess granskning av ISS ESG finns att tillgå på bolagets webbplats.

Swedbank AB (publ) har agerat rådgivare avseende upprättandet av Bolagets Ramverk.