Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistik Park tecknar avsiktsförklaring att uppföra logistikbyggnader

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 22 december 2020

Den 15 december 2020 tillträdde Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4. Intresset från olika aktörer som önskar etablera sig på området är stort. Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistik Park har idag tecknat bolagets första två avsiktsförklaringar om att uppföra lager- och logistikbyggnader om cirka 6 000 kvadratmeter på området, med planerad inflyttning i november 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till drygt 4,1 MSEK, med en genomsnittlig hyrestid om cirka 9 år.  

Vaggeryd Logistik Park är ett mycket spännande logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt 240 000 kvadratmeter mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 min söder om Jönköping och med järnvägsspår in på fastigheterna. Vi är glada att vi idag kan presentera de första två klara avsiktsförklaringarna rörande hyresvillkor och uppförande av cirka 6 000 kvadratmeter moderna lager- och logistikbyggnader och för det stora intresset för framtida etablering som olika aktörer uppvisar, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Avsiktsförklaringar med hyresgäster för nyuppförande av lager- och logistikbyggnader

Intresset att etablera sig på området är stort och Vaggeryd Logistik Park har idag tecknat de två första avsiktsförklaringarna för att uppföra lager- och logistikbyggnader om cirka 6 000 kvadratmeter med planerad inflyttning i november 2021. Beräknat hyresvärde utifrån ingångna avsiktsförklaringar uppgår till drygt 4,1 MSEK, med en genomsnittlig hyrestid på knappt 9 år. Slutliga avtal och byggstart är villkorat av bygglov och andra sedvanliga tillstånd.

Vaggeryd Logistik Park

Den 15 december tillträdde Odd Molly ett fastighetsbestånd i Vaggeryd. Förvärvet inkluderade två förvaltningsfastigheter samt ett större markutvecklingsområde beläget längs E4 i Vaggeryd. Totalt omfattar fastighetsbeståndet en markareal om 380 000 kvadratmeter, varav existerande uthyrd lager- och logistikbyggnadsyta uppgår till 26 700 kvadratmeter samt för närvarande uthyrd utomhusmark om 89 000 kvadratmeter.

I ett gemensamt ägt projekt ska Odd Molly tillsammans med Vaggeryd Utveckling AB utveckla logistikfastigheter på området under namnet Vaggeryd Logistik Park. Markområdet är till största delen plant med hårt underlag och har tidigare används för flis och virkesupplag. Förutom bra logistik- och skyltläge längs E4 finns även ett järnvägsspår in på fastigheten. Vidare planerar Vaggeryd Energi att på direkt angränsande fastighet uppföra ett nytt fjärrvärmeverk, vilket bedöms medföra fördelar för energiförsörjningen till framtida hyresgäster i området.

Det uppskattas att det på området successivt kommer finnas möjlighet att uppföra mellan 120 000 – 160 000 kvadratmeter moderna logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 MSEK. Framtida projektresultat, efter avdrag för produktion- och markkostnader, ska delas lika mellan Odd Molly och Vaggeryd Utveckling AB.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ) +46 733 50 61020

Johanna Palm, Vice Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ) +46 8 522 285 97

Tobias Lövstedt, Finansansvarig Odd Molly Fastighetsverksamhet  +46 735 026 877

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08:30 CET.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500

www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.