Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistikpark erhåller positivt planbesked för utökade byggrätter samt rekryterar erfaren byggprojektledare

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 2 februari 2021

 

Den 15 december 2020 tillträdde Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4. Vaggeryd Logistikpark (”Bolaget”) inkluderar ett mycket spännande logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt 240 000 kvadratmeter mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 minuter söder om Jönköping och med järnvägsspår in på fastigheterna.

Vaggeryds kommun har efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 nu meddelat Bolaget att de ger ett positivt planbesked för Vaggeryd Logistikpark ABs ansökan om bland annat utökning av reglerad byggrätt till 65 procent av området och höjning av högsta byggnadshöjder, och därmed inleds detaljplanarbete för fastigheten.

Mycket erfaren projektledare knuten till Odd Molly

Odd Molly är också mycket glada att kunna meddela att ha knutit till sig Johan Jörgner som ansvarig projektledare för framtida byggprojekt, inte minst i utvecklingen av Vaggeryd Logistikpark. Johan lämnar efter avslutad anställning rollen som projektledare på Bockasjö AB, som han innehaft sedan 2016, och innan dess hade Johan en liknande roll på RO-Gruppen AB under fyra år. Med Johans långa erfarenhet, kontaktnät och kompetens inom projektering samt uppförande av moderna lager- och logistikbyggnader skapas mycket goda förutsättningar för att driva utvecklingen av ny- och tillbyggnader för Odd Molly.

Vaggeryd Logistikpark

Den 15 december tillträdde Odd Molly ett fastighetsbestånd i Vaggeryd. Förvärvet inkluderade två förvaltningsfastigheter samt ett större markutvecklingsområde beläget längs E4 i Vaggeryd. Totalt omfattar fastighetsbeståndet en markareal om 380 000 kvadratmeter, varav existerande uthyrd lager- och logistikbyggnadsyta uppgår till 26 700 kvadratmeter samt för närvarande uthyrd utomhusmark om 89 000 kvadratmeter.

I ett gemensamt ägt utvecklingsprojekt ska Odd Molly tillsammans med Vaggeryd Utveckling AB utveckla logistikfastigheter på delar av Odd Mollys markområde under namnet Vaggeryd Logistikpark. Markområdet på sammanlagt 240 000 kvadratmeter är till största delen plant med hårt underlag och har tidigare används för flis och virkesupplag. Förutom bra logistik- och skyltläge längs E4 finns även ett järnvägsspår in på fastigheten. Vidare planerar Vaggeryd Energi att på direkt angränsande fastighet uppföra ett nytt modernt fjärrvärmeverk, vilket bedöms medföra fördelar för energiförsörjningen till framtida hyresgäster i området. Vaggeryd Logistikparks planarbete kommer att drivas tillsammans med Vaggeryd Energi AB vilket bedöms innebära samordningsfördelar.

Efter det erhållna positiva planbeskedet för Vaggeryd Logistikpark ABs ansökan om bland annat utökning av reglerad byggrätt till 65 procent av området och högre högsta byggnadshöjder inleds detaljplanarbete för fastigheten. Givet slutlig detaljplan i linje med planbeskedet utökas möjliga byggrätter till 150 000 – 180 000 kvadratmeter moderna logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 MSEK. Framtida projektresultat, efter avdrag för produktion- och markkostnader, ska delas lika mellan Odd Molly och Vaggeryd Utveckling AB.

Avsiktsförklaringar med hyresgäster för nyuppförande av lager- och logistikbyggnader

Intresset att etablera sig på området är stort och Vaggeryd Logistikpark tecknade de två första avsiktsförklaringarna i december 2020 för att uppföra lager- och logistikbyggnader om cirka 6 000 kvadratmeter med planerad inflyttning i november 2021. Beräknat hyresvärde utifrån ingångna avsiktsförklaringar uppgår till drygt 4,1 MSEK, med en genomsnittlig hyrestid på knappt nio år. Slutliga avtal och byggstart är villkorat av bygglov och andra sedvanliga tillstånd.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ) +46 733 506 120

Johanna Palm, Vice Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ) +46 8 522 285 97

Tobias Lövstedt, Finansansvarig Odd Molly Fastighetsverksamhet  +46 735 026 877

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.