EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Odd Mollys företrädesemission övertecknad med 39 procent. Bolaget genomför övertilldelningsemission och tillförs sammantaget 37,3 MSEK

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av årsstämman den 4 maj 2018 (”Företrädesemissionen”). Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 13 juni 2018, visar att         1 629 993 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 85,0 procent av Företrädesemissionen, och 1 037 838 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 54,1 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad med 39,1 procent och garantiåtagandena som lämnades av Bolagets fyra största aktieägare behövde inte tas i anspråk. För att tillgodose denna överteckning av Företrädesemissionen har styrelsen, genom bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2018, beslutat att emittera ytterligare aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt om
750 000 aktier (”Övertilldelningsemissionen”).

Kommentar från Patrik Tillman, styrelsens ordförande

”Vi är mycket glada över det stora intresse som visats för Odd Molly och Bolagets framtida resa, med en övertecknad Företrädesemission och en fullt utnyttjad Övertilldelningsemission som tillför Bolaget totalt cirka 37,3 MSEK. Vi är många som tror på Odd Mollys framtida tillväxt utifrån en redan i dag stark position online. Emissionerna ger oss nu än bättre förutsättningar att genomföra vår tillväxtstrategi med accelererad internationell expansion och fortsatta digitala satsningar i sikte.”

Teckning och tilldelning

Den som på avstämningsdagen den 25 maj 2018 var registrerad som aktieägare i Odd Molly ägde rätt att med företräde teckna nya aktier i Odd Molly. För varje innehavd aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Odd Molly till teckningskursen 14,0 SEK. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen var därutöver garanterad upp till sammanlagt 39,5 procent av Bolagets fyra största aktieägare i förhållande till deras respektive ägande i Bolaget.

Företrädesemissionen tecknades till 139,1 procent inklusive teckningsåtaganden från de fyra största aktieägarna i Bolaget att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande sin respektive ägarandel. 1 629 993 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 85,0 procent av Företrädesemissionen, och 1 037 838 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 54,1 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad med 39,1 procent och garantiåtagandena som lämnades av Bolagets fyra största aktieägare behövde inte tas i anspråk.

För att tillgodose denna överteckning av Företrädesemissionen har styrelsen, genom bemyndigande från årsstämman 4 maj 2018, beslutat att nyttja Övertilldelningsemissionen om högst 750 000 aktier. Styrelsen kommer därigenom emittera ytterligare 750 000 aktier till en teckningskurs om 14,0 SEK per aktie motsvarande cirka 10,5 MSEK och på de villkor som anges i prospektet som Bolaget publicerade den 25 maj 2018. Rätten att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen tillfaller de personer som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full teckning.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 2 667 333 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed cirka 37,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,6 MSEK.

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades av Bolaget den 25 maj 2018. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 18 juni 2018. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 21 juni 2018, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier i Övertilldelningsemissionen tillfaller de personer som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full teckning. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. 

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med
191 733,3 SEK till sammanlagt 766 933,3 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer öka med 1 917 333 aktier till totalt 7 669 333 aktier. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår till 25,0 procent av totala kapitalet och röster i Bolaget.

Efter registrering av aktierna som emitteras inom ramen för Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 75 000 SEK till totalt 841 933,3 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 750 000 aktier till totalt 8 419 333 aktier.  Utspädningseffekten från Övertilldelningsemissionen ensamt uppgår till 8,9 procent av totala kapitalet och röster i Bolaget efter full teckning i Företrädesemissionen.

Utspädningseffekten för Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen uppgår tillsammans till 31,7 procent av totala kapitalet och röster i Bolaget.   

Handel med BTA

Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq Stockholm (Small Cap) fram till dess att Bolaget registrerat Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske under vecka 30, 2018.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Odd Molly i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen. 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande
+46 733 50 61 20

Johanna Palm, CFO
+46 760 10 24 55

Detta är sådan information som Odd Molly International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018, kl. 11:00 CEST.

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når närmare 40 länder. Bolaget har även 18 egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap. Läs mer på logistea.se.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att förvärva, sälja eller annars bedriva handel i värdepapper i Bolaget. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte, direkt eller indirekt, erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i jurisdiktion eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i jurisdiktion annat än i Sverige.