Odd Mollys nyemission övertecknad – tillförs cirka 25 MSEK

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 14 juni 2019

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten, kräver registrerings- eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk rätt eller är föremål för legala restriktioner.

Odd Molly International AB (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission vilken offentliggjordes den 5 april 2019 och som beslutades av årsstämman den 7 maj 2019 (”Företrädesemissionen”). Cirka 85,2 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande cirka 15,2 procent av emissionen mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades således cirka 100,4 procent. Då Företrädesemissionen övertecknats kommer inga emissionsgarantier att tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

”Vi är glada för det stöd och förtroende både befintliga och nya ägare visar Odd Molly i och med den övertecknade nyemissionen. De cirka 25 MSEK som tillförs bolaget ger förbättrade förutsättningar att fortsätta driva de omfattande åtgärder som pågår för att stärka varumärket, ytterligare utveckla den digitala försäljningen och minska komplexitet och driftskostnader”, kommenterar Johanna Palm, CFO och vice VD i Odd Molly.

Totalt tecknades 5 064 938 aktier med stöd av teckningsrätter och därutöver har 881 284 aktier tilldelats utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Odd Molly med 594 622,20 SEK genom utgivande av 5 946 222 aktier. Efter registrering av nyemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till 1 486 556,50 SEK och antalet aktier till 14 865 555.

Registrering hos Bolagsverket av stamaktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas ske omkring vecka 25, 2019. Registrering hos Bolagsverket av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas ske omkring vecka 26, 2019.

Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara omkring vecka 25, 2019 för BTA 1 och omkring vecka 26, 2019 för BTA 2. Nya stamaktier som tecknats med respektive utan stöd av teckningsrätter beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring vecka 26 respektive vecka 27, 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Walthon Advokater AB har agerat legal rådgivare till Odd Molly i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande

+46 733 50 61 20

Johanna Palm, CFO och vice VD

+46 760 10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019 kl. 13:00 CEST.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Odd Molly i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Odd Molly sker endast genom det prospekt som hålls tillgängligt på Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com.