Ökat fokus på fastigheter, resultatupphämtningen fortsätter inom modeverksamheten trots stora effekter av pandemin

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 26 augusti 2020

1 april – 30 juni 2020

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 40 procent till 37,7 MSEK (62,7).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 62,2 procent (50,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,3 MSEK (-17,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,2 MSEK (-19,2).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-2,12).

1 januari – 30 juni 2020

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 30 procent till 104,8 MSEK (148,9).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 55,9 procent (49,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,2 MSEK (-35,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -18,5 MSEK (-38,4).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,50 SEK (-4,39).

Väsentliga händelser under kvartalet och efter dess utgång

 • Den underliggande driftskostnadsmassan minskade med ytterligare 14 MSEK under kvartalet, i linje med åtgärdsplanen att successivt genomföra besparingar om cirka 75 MSEK på helårsbasis med full effekt 2020. Ackumulerade besparingar hittills under 2019-2020 är cirka 72 MSEK. Under andra kvartalet har ytterligare besparingsåtgärder beslutats med förväntad effekt om cirka 10 MSEK på helårsbasis.
 • I april ansökte och beviljades bolaget stöd inom ramen för statliga stödpaket till följd av pandemin vilket påverkat kvartalets kassaflöde och resultat positivt. Den absoluta merparten av kostnadsbesparingarna är dock resultatet av pågående åtgärdsprogram.
 • Den 13 juli tecknade det helägda dotterbolaget Odd Molly Fastigheter AB ett nytt hyresavtal med den befintliga hyresgästen i fastigheten Kristianstad Vä 1:10, vilket även omfattar uppförande av ny logistikbyggnad på fastigheten som beräknas vara färdigställd våren 2021. Överenskommen årlig hyra uppgår till cirka 1,8 MSEK med ett triple-net hyresavtal som löper 11 år, till juli 2031. Det totala årliga driftsnettot för Kristianstad Vä 1:10 förväntas därmed öka med närmare 20 procent till 11,9 MSEK.
 • Den 18 augusti ingicks avtal om att förvärva fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland genom förvärv av 100 procent av aktierna i Millennium Fastigheter AB. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 29 840 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 11,7 MSEK och driftnetto om cirka 9,8 MSEK. I samband med tillträdet av förvärvet planerar Odd Molly att genomföra en riktad emission av 4 260 110 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 SEK per aktie till säljarna av Millenium Fastigheter AB samt en riktad kontant nyemission om totalt 2 916 668 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 SEK per aktie till en grupp investerare. Totalt planeras emissioner om drygt 34 MSEK.
 • Den 22 juli ingicks en avsiktsförklaring med Ytrade Group AB om en möjlig sammanslagning mellan Odd Mollys helägda dotterbolag Used By International AB och Ytrade Group. Efter fördjupad analys har parterna gemensamt valt att avsluta denna diskussion.

Uppdatering med anledning av utbredningen av Covid-19-Pandemin

Utbrottet av pandemin påverkar Odd Mollys verksamhet, främst i form av minskad trafik till bolagets åtta egna fysiska butiker och till återförsäljares butiker samt försenade leveranser av varor från vissa producenter vilket påverkat det andra kvartalets försäljning negativt. Försäljningen online, som utgör mer än hälften av bolagets totala omsättning, utgör en viktig faktor för att motverka effekten i de fysiska kanalerna. Den fortsatta utvecklingen av pandemin och dess konsekvenser är dock oförutsägbara, och Odd Molly kan i nuläget inte göra en säker bedömning av omfattningen av de fortsatta effekterna på bolagets verksamhet och finansiella utveckling på sikt, mer än att bolaget och bolagets kunder kommer att påverkas under en tid framöver. En rad åtgärder har vidtagits för att skydda medarbetare, kunder och samarbetspartners hälsa samt för att mildra effekten på resultat och likviditet. Styrelsen och ledningen övervakar löpande verksamhetens utveckling i detta sammanhang för att snabbt och effektivt kunna hantera den risk som pandemin medför och agera med ytterligare initiativ för att motverka den negativa effekten i så hög grad som möjligt. Ytterligare besparingar har implementerats och bolaget har tagit del av statligt stöd i form av korttidspermittering, reducerade sociala avgifter och uppskjutna skattebetalningar.

Kommentar från VD

En period med speciella omständigheter, accelererad omställning och ökade ambitioner på logistikfastighetsmarknaden

Den gångna våren och sommaren har utan tvekan varit en utmanande tid på många olika plan. Utbredningen av pandemin har påverkat oss alla och förändrat förutsättningarna för oss som individer och för vår verksamhet. Det har lett till nya sätt att arbeta på internt, gentemot våra leverantörer, kunder och samarbetspartners. Trots de utmaningar detta inneburit ser jag även hur det utvecklat oss och bidragit till att ytterligare snabba på omställningen av koncernens affärsmodell. Ytterligare besparingar har identifierats och implementerats och utveckling av digitala verktyg och arbetssätt har accelererats. Vi möter idag i allt större utsträckning våra kunder digitalt.

Utveckling av koncernen

Inom fastighetsverksamheten har mycket hänt under den senaste tiden. I juli tecknades ett nytt avtal med en existerande hyresgäst avseende en utbyggnad på befintlig fastighet. Den nya byggnaden beräknas vara färdigställd våren 2021 och hyresavtalet löper elva år. I mitten av augusti ingicks avtal om att förvärva ytterligare fyra logistik- och lagerfastigheter genom förvärv av aktierna i Millennium Fastigheter AB. Förvärvet kommer delvis att finansieras via riktade nyemissioner och tillträdet planeras till 1 september 2020. Vår ambition är att fortsätta utveckla denna verksamhet och öka vår närvaro som fastighetsaktör.

I takt med att verksamheterna utvecklas i de olika bolagen ses även koncernen över för att säkerställa optimal legal struktur.

Relansering av Hunkydory och utveckling av säljkanaler

Under kvartalet fortsatte förberedelserna inför relanseringen av Hunkydory, och vi är så glada över att nu äntligen erbjuda den fina höstkollektionen till slutkunder via vår webbshop hunkydory.com som öppnade den 25 augusti och via utvalda återförsäljare. Intresset kring relanseringen har varit stort och vi har fått mycket positiv PR. Under andra halvan av augusti syns Hunkydory även i en större utomhuskampanj. Vi har också fortsatt varumärkessatsningen för Odd Molly, bland annat med influencer-samarbeten och TV-reklam.

Liveshopping är något vi startade med för att kunna möta kunden på ett personligt och interaktivt sätt i en digital miljö. Vi har genomfört två events hittills under våren och sommaren och fått fantastisk respons. Vi planerar flera liveshoppingtillfällen under hösten, både för Odd Molly och Hunkydory.

Ett kvartal påverkat av pandemin

Under det andra kvartalet har Odd Mollys modeverksamhet påverkats väsentligt av pandemins effekter. Försäljningsutveckling påverkades negativt av betydande besökstapp i våra kvarvarande fysiska butiker samt vissa förskjutningar i leveranser till återförsäljare då några av våra leverantörer verkar i marknader som tidvis varit helt nedstängda. Dessutom valde vi i år att starta rean under sommaren senare och med lägre rabatter vilket dämpade försäljningen i den egna webbshopen i juni men hade en positiv effekt på bruttovinstmarginalen. Sammantaget minskade koncernens omsättning i kvartalet med 40 procent. Trots den lägre försäljningen förbättrades rörelseresultatet med 8,6 MSEK till -9,3 MSEK till följd av högre bruttovinstmarginal och fortsatta kostnadsbesparingar. Lagernivån fortsatte att minska.

De ytterligare kostnadsbesparingar som implementerats under våren och sommaren förväntas generera besparingar på helårsbasis om cirka 10 MSEK ovanpå de 75 MSEK som redan kommunicerats. I kvartalet uppgick kostnadsbesparingarna till cirka 14 MSEK vilket även inkluderar en mindre del inom ramen för statliga stödpaket. Totalt har åtgärdsprogrammet hittills genererat besparingar om cirka 72 MSEK under 2019 och 2020.

Arbetet pågår med andra ord inom många olika områden. Vi fortsätter att utveckla och effektivisera modeverksamheten för att förbättra lönsamhet och försäljningsutveckling. Samtidigt pågår ett strategiskt arbete för att utveckla koncernen med ökat fastighetsfokus som även bidrar till stärkta finansiella förutsättningar.

Jennie Högstedt Björk, VD

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

För fullständig rapport, se bifogad PDF.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jennie Högstedt Björk, VD
08-522 28 509
jennie.hogstedtbjork@oddmolly.com

Johanna Palm, CFO och vice VD
0760-10 24 55
johanna.palm@oddmolly.com