Omfattande åtgärdsprogram för att vända utvecklingen

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 25 oktober 2018

1 juli – 30 september 2018

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 26 procent till 99,5 MSEK (134,5), främst till följd av svag försäljning till externa återförsäljare.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,0 procent (53,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,3 MSEK (6,6), negativt påverkat av omstruktureringskostnader om 5,8 MSEK (4,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,7 MSEK (4,9).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,87 SEK (0,85).

1 januari – 30 september 2018

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 18 procent till 281,2 MSEK (342,6).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,0 procent (54,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -38,0 MSEK (6,6), negativt påverkat av omstruktureringskostnader om 5,8 MSEK (4,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till -32,8 MSEK (2,9).
 • Resultat per aktie uppgick till -4,91 SEK (0,51).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Ett omfattande åtgärdsprogram med syfte att minska komplexitet, kapitalbindning och driftskostnader har beslutats. Driftskostnaderna ska minskas med omkring 50 MSEK på helårsbasis. Effekterna realiseras successivt under 2019. Omstruktureringskostnader för åtgärdsprogrammet om 5,8 MSEK har reserverats i kvartalet.
 • Antalet butiker som drivs av bolaget planeras inom det kommande året minska från 17 till sex stycken.
 • I oktober ingicks avtal med en operatör i Portugal och Spanien som under en licensmodell tar över försäljningen till återförsäljare på dessa marknader samt driften av befintlig butik på El Corte Inglès i Lissabon.
 • Under kvartalet tillträdde ny VD, vice VD och affärsutvecklingschef.

Kommentar från VD

Krafttag för att styra om affärsmodell och reducera kostnader

Under kvartalet har vi arbetat intensivt för att förtydliga framtidsplanen för Odd Molly. Vi står inför en accelererad omställning och behov av förnyelse av affärsmodellen, vårt erbjudande samt hur och var vi möter våra kunder. Planen innefattar kostnadsminskningar inom vissa områden parallellt med fokuserade satsningar på bland annat egen webb och försäljning till utvalda internationella marknader – initiativ som alla syftar till att stärka Odd Mollys förutsättningar att utvecklas snabbare, effektivare och mer kapitalsnålt. I korthet innebär det att vi på flertalet internationella marknader styr om till en licensmodell, vi minskar sortimentsbredden väsentligt och vi stänger en stor del av våra fysiska butiker. Sammantaget minskar vi kostnaderna med cirka 50 MSEK på årsbasis, med successiv effekt under 2019.

Den pågående strategiska omställningen i kombination med en mycket utmanande marknad gör att bolagets tredje kvartal är svagt. Vi ser även stora negativa effekter på försäljningen från det varma vädret under kvartalet i samtliga försäljningskanaler, där majoriteten av försäljningstappet kommer från ytterplagg och stickade produkter. Odd Mollys totala nettoomsättning under kvartalet minskade med 26 procent jämfört med samma kvartal föregående år och rörelseresultatet uppgick till -19,3 MSEK inklusive en reservering för omstruktureringskostnader om 5,8 MSEK samt ytterligare kostnader av engångskaraktär om cirka 3 MSEK.

Kanaler

Som en tydlig konsekvens av den snabba förändringstakten på marknaden har vi fattat beslut om att stänga en stor del av våra egna fysiska butiker. Vi planerar att under det närmaste året reducera antalet egna butiker från 17 stycken till sex. Därutöver ska vi finnas hos starka externa digitala och fysiska återförsäljare i Sverige och internationellt.

Detta är i linje med vårt strategiska fokus på digital försäljning och tillväxt internationellt, genom fortsatta satsningar på vårt eget digitala erbjudande samt entreprenörsdrivna externa partners och starka återförsäljare.

Sortiment

Odd Mollys design funkar bra på nätet och vi ska fortsätta att optimera vårt sortiment för att på bästa sätt växa vår online- och internationella försäljning. Vår bedömning är att vi i dagsläget har för stor bredd i sortimentet och kommer därför att dra ned på detta väsentligt, vilket gör oss både mer snabbrörliga och kostnadseffektiva.

Licensmodell

För att förbättra möjligheterna att växa internationellt har vi inlett en strategisk förändring av bolagets affärsmodell på utvalda marknader utanför vår hemmamarknad. Vi kommer i högt tempo övergå till en licensmodell som går ut på ett långsiktigt samarbete med starka lokala partners. Licensmodellen är kapitalsnål och skapar väsentligt bättre förutsättningar för den lokala partnern att växa och investera i varumärke och distribution.

Odd Molly får därmed också draghjälp och tillväxtkraft till vår egna digitala tillväxt via oddmolly.com som vi fortsatt kommer att driva själva. Först ut att omvandlas till licensmarknader är Portugal och Spanien där vi tecknat avtal med en lokal operatör.

Sammantaget utgör de beslutade åtgärderna viktiga steg i att utveckla Odd Molly på ett mer effektivt och kapitalsnålt sätt mot lönsamhet och tillväxt.

Jennie Högstedt Björk, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.