Omställning för att möta branschens utmaningar och möjligheter

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 4 maj 2018

1 januari – 31 mars 2018

  • Den totala nettoomsättningen uppgick till 105,5 MSEK (126,1), en minskning med 16 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (54,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (7,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till -6,7 MSEK (4,7).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,17 SEK (0,81).

Händelser under kvartalet och efter dess utgång

  • Den 5 februari offentliggjordes att Anna Attemark informerat styrelsen att hon önskar lämna sin roll som VD för Odd Molly, samt att Jennie Högstedt Björk, idag vice VD och sortimentschef, utsetts till hennes efterträdare. VD-skiftet kommer att ske senast under augusti 2018.
  • Den 5 april meddelades att styrelsen beslutat genomföra en företrädesemission om högst cirka 26,8 MSEK samt söka bemyndigande om övertilldelningsoption om högst cirka 10,5 MSEK. Båda besluten är villkorade av stämmans godkännande den 4 maj 2018.
  • En uppdatering av det preliminära resultatet för det första kvartalet 2018, i linje med dagens rapporterade siffror, offentliggjordes i pressmeddelande den 19 april 2018.

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Omställningen fortsätter att påverka – svag start på året

Odd Molly verkar i en bransch i stor omvälvning där e-handeln ökar, marknaden blir alltmer rea- och kampanjdriven och fysisk handel har det utmanande. Odd Mollys totala nettoomsättning under det första kvartalet 2018 minskade med 16 procent jämfört med samma kvartal föregående år och rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK jämfört med ett rörelseresultat på 7,5 MSEK motsvarande period 2017.

Nya konsumtionsmönster påverkar hela branschen

Odd Molly var tidigt ute med att anpassa verksamheten till förskjutningen av försäljning mot digitala kanaler. Under 2017 uppgick bolagets försäljning i digitala kanaler, egna och externa återförsäljares, till cirka 40 procent. Motsvarande siffra för det första kvartalet 2018 fortsatte att öka. Bolagets webbhandel visade en god tillväxt även under första kvartalet 2018, medan försäljningen i fysiska butiker, egna och återförsäljares, minskade.

Vår bedömning är att omvälvningen i branschen är den stora förklaringen till den svaga utvecklingen inom grossistverksamheten i kvartalet. På vår största marknad Sverige påverkade den sena och kalla våren försäljningen i våra egna kanaler. Även om det kostar att driva digital handel, genom marknadsföring och distribution, har denna kanal god lönsamhet. Försäljningstillväxten i webbshopen räckte dock inte för att kompensera för övriga delar av verksamheten och resultatet hamnade en bra bit under motsvarande period föregående år.

Offensiva satsningar kräver kapital

Odd Molly har under flera år fokuserat på att öka kontrollen över distributionen, både genom egen säljkår och ökad försäljning i egna kanaler, samt öka andelen försäljning från digitala kanaler. Vi kan konstatera att det givit oss en starkare position då vi i de egna kanalerna har större flexibilitet att styra försäljningen.

Vårt fokus nu är att vidta fortsatta initiativ för att stärka positionen ytterligare inom e-handel och internationell expansion, inkluderande omprioriteringar av resurser samt optimering av butiker, organisation och arbetssätt.

Vi behöver öka våra marknadsinsatser och IT-investeringar för att fortsätta driva försäljningen med fokus på e-handel. En ökad försäljning i egen regi skapar bättre lönsamhetsförutsättningar samtidigt som den ökar behovet av rörelsekapital i bolaget. Odd Mollys tydliga livsstilskoncept och varumärkesposition ger oss en stark utgångspunkt för att ta tillvara på de möjligheter som finns, genomföra förändringar och skapa tillväxt. Denna omställning medför initiala kostnader och därför fattade styrelsen i april beslutet att genomföra en nyemission riktad till befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bolagets fyra största aktieägare.

Branschen förändras – för oss på Odd Molly är det fullt fokus på att navigera smart och fatta beslut som långsiktigt leder oss rätt.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.