Omställningsarbetet till digitala kanaler ger effekt – betydande resultatupphämtning i kvartalet

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 7 maj 2020

1 JANUARI – 31 MARS 2020

  • Den totala nettoomsättningen minskade med 22 procent till 67,0 MSEK (86,2).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,3 procent (49,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,9 MSEK (-17,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till -7,3 MSEK (-19,2).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-2,27).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET OCH EFTER DESS UTGÅNG

  • Den 7 januari registrerades 22 903 427 nya aktier som ställdes ut i samband med de apportemissioner och den riktade nyemission som genomfördes i slutet av 2019. Antalet aktier uppgår därefter till totalt 37 768 982 stycken och aktiekapitalet till 3 776 898 SEK.
  • Den underliggande driftskostnadsmassan minskade under kvartalet med 12 MSEK i linje med åtgärdsplanen att successivt generera besparingar om cirka 75 MSEK på helårsbasis med full effekt 2020. Ackumulerade besparingar hittills uppgår till cirka 57 MSEK. Ett arbete med att identifiera ytterligare åtgärder för att minska effekterna på lönsamhet och likviditet till följd av corona-pandemin pågår inom bolaget.
  • I april ansökte och beviljades bolaget statligt stöd avseende uppskjuten betalning av skatter och korttidspermittering. Korttidspermittering har skett per den 1 april och har därför inte haft någon finansiell effekt under det första kvartalet.

UPPDATERING MED ANLEDNING AV UTBREDNINGEN AV COVID-19

Utbrottet av coronaviruset Covid-19 och dess smittspridning påverkar Odd Mollys verksamhet, främst i form av minskad trafik till bolagets åtta egna fysiska butiker och till återförsäljares butiker samt försenade leveranser av varor från vissa producenter. Försäljningen online, som utgör mer än hälften av bolagets totala omsättning, utgör en viktig faktor för att motverka effekten i de fysiska kanalerna. Den fortsatta utvecklingen av Covid-19 och dess konsekvenser är dock oförutsägbara, och Odd Molly kan i nuläget inte göra en säker bedömning av omfattningen av effekterna på bolagets verksamhet och finansiella utveckling på sikt, mer än att bolaget och bolagets kunder kommer att påverkas under en tid framöver. En rad åtgärder har vidtagits för att skydda medarbetare, kunder och samarbetspartners hälsa samt för att mildra effekten på resultat och likviditet. Styrelsen och ledningen övervakar löpande verksamhetens utveckling i detta sammanhang för att snabbt och effektivt kunna hantera den risk som spridningen av Covid-19 medför och agera med ytterligare initiativ för att motverka den negativa effekten i så hög grad som möjligt.

Kommentar från VD

Den digitala affärsmodellen och kostnadsbesparingar bidrar till betydande resultatupphämtning

Det är en helt ny verklighet hela världen befinner sig i och självklart påverkas även Odd Molly och vår verksamhet kraftigt av effekter kopplat till den rådande utbredningen av coronaviruset. Samtidigt kan jag konstatera att vår tidiga omställning och satsning på digitala kanaler ger oss rätt förutsättningar att möta utmaningarna och ta oss igenom denna svåra situation.

Med en stabil försäljning online, som representerar en majoritet av total försäljning, och en förbättrad bruttovinstmarginal, rapporterar vi en betydande resultatupphämtning i det första kvartalet. Detta trots att nettoomsättningen minskade med 22 procent främst till följd av redan stängda egna butiker i linje med beslut 2019 och vikande försäljning inom grossistverksamheten. Rörelseresultatet förbättrades från -17,6 MSEK till -5,9 MSEK drivet av stärkt bruttovinstmarginal, till följd av lägre lagernivåer samt kostnadsbesparingar.

Åtgärder och hållbara satsningar i linje med vår strategi

Åtgärdsprogrammet löper på enligt plan, och i kvartalet realiserade vi ytterligare 12 MSEK i kostnadsbesparingar vilket ger en totalt besparing om 57 MSEK sedan vi sjösatte programmet. Mot bakgrund av den nuvarande situationen identifierar vi löpande fortsatta åtgärder. Idag har vi kvar åtta egna butiker och vi arbetar vidare med att minska vårt fysiska butiksbestånd ytterligare.

Kärnan i Odd Mollys strategi är att öka vårt digitala fokus, stärka varumärkespositionen och den internationella närvaron. Vi tar flera steg i rätt riktning. För att stimulera försäljningen på webben under andra halvan av mars, när effekterna av den pågående pandemin verkligen började bli synbara, valde vi att höja aktivitetsnivån online ytterligare vilket gav effekt. Inte minst såg vi en stark utveckling på internationell försäljning via webben, och vi börjar skönja en positiv trend här. Förklaringen är att vi har stärkt vår kompetens in-house och har ett tydligt fokus på strategiska marknader, vilket gjort oss mer snabbfotade, närmare både kund och varumärke – och samtidigt mer kostnadseffektiva.

Kampanjerna med våra utvalda varumärkesambassadörer har också visat fina resultat. Vi kommer fortsätta arbeta med revitalisering och positionering av våra varumärken under året. Förberedelserna löper på inför lanseringen av Hunkydory som är planerad till efter sommaren och just nu har vi en kampanj för vår nyligen förvärvade digitala plattform för secondhandmode Used By.

Under kvartalet slutfördes övergången till vår nya partner för tredjepartslogistik vilket gått smidigt. Avgörande vid val av samarbetspartner var både hållbarhetsambitioner och en kostnadseffektiv lösning.

Rätt rustade med digital styrka

I dessa utmanande tider är vi tacksamma över att vi började omställningen i tid. Koncernen är dessutom stärkt med ett fastighetsbolag som bidrar med stabila kassaflöden. Den nya verklighet vi befinner oss i sporrar oss än mer till initiativrikedom. Tack vare ett långsiktigt förberedelsearbete för att skapa ett varumärkesbolag med digital styrka är vi väl rustade.

Jennie Högstedt Björk, VD

 

För fullständig rapport se bifogad PDF

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jennie Högstedt Björk, VD, 08-522 28 509

Johanna Palm, CFO och vice VD, 0760-10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 08:00 CET.